درباره نشریه
ISSN:
2588-3674
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی (با مشارکت انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران)
مدیر مسئول:
دکتر عبدالعلی پورشاسب
سردبیر:
دکتر غلامعلی رشید
جانشین سردبیر:
دکتر هادی مرادپیری
مدیرداخلی:
دکتر سید محمدرضا موسوی
ویراستار فارسی:
دکتر ابوالفضل کاوندی کاتب
تلفن:
021-26754432
سایت اختصاصی:
hds.journals.sndu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی (شرق به غرب)، رو به روی بوستان یاس فاطمی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/05
مدیر مسئول
دکتر عبدالعلی پورشاسب

سردبیر
دکتر غلامعلی رشید
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Gholam Ali Rashid
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
جانشین سردبیر
دکتر هادی مرادپیری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
اعضای تحریریه
دکتر عبدالعلی پورشاسب

دکتر حسین شکوهی

دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر بهرام بیات
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامعلی رشید
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Gholam Ali Rashid
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
دکتر مجتبی سعادتی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Mojtaba Saadati
Professor
Imam Hossein University
Specialist: bacteriology
دکتر بهمن کارگر
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Bahman Kargar
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Geography And Urban Planning
دکتر محمد یزدی

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زمین شناسی
Mohammad Yazdi

Shahid Beheshti University
Specialist: Geology
ویراستار فارسی
دکتر ابوالفضل کاوندی کاتب

مدیرداخلی
دکتر سید محمدرضا موسوی
مدرس دانشگاه واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Mohammad Reza Moosavi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲