درباره نشریه
ISSN:
1735-5389
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد 1373
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده فنی مهندسی هوافضا)
مدیر مسئول:
دکتر محمود مانی
سردبیر:
سینا امیدی
سردبیر:
رضا بنی وکیل
مدیرداخلی:
عرفان زهره وند
مدیرداخلی:
سعید حبیب زاده
روابط عمومی:
حسام زمانی
تلفن:
021-64543231
دورنگار:
021-64543231
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، روبروی سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا، دفتر پیک هوافضا
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۴