درباره نشریه
ISSN:
2810 -2538
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه سیدی
سردبیر:
دکتر حمید شریفی
مدیر اجرایی:
فرهاد عارفی
تلفن:
034-43312812
سایت اختصاصی:
journal.jmu.ac.ir
نشانی:
جیرفت، خیابان شفا، بیمارستان امام خمینی (ره) ، ساختمان آموزش بالینی، مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دفتر مجله، ، کدپستی: 7861764787
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/26
مدیر مسئول
فاطمه سیدی
استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Fateme Seyedi
Assistant Professor, Jiroft University of Medical Sciences
سردبیر
حمید شریفی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Hamid Sharifi
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologh
هیات تحریریه
حسین ایمانی
گروه جنین شناسی، پژوهشکده رویان، تهران
منصوره موحدین
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تشریح، ، جنین شناسی
Mansoureh Movahedin
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
علیقلی سبحانی
گروه آناتومی دانشکده پزشکی، دانشگاه ایران، تهران، ایران
مهدی مهدیزاده
گروه آناتومی، مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
عزیزالله دهقان
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
محمد توکلی
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Mohammad Tavakoli
Professor, Rafsanjan University of Medical Sciences
علی شمسی زاده
دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Shamsizadeh
Associate Professor, Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
مهناز قلجه
استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Zahedan University of Medical Sciences
زهره ماکولاتی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: علوم تشریح
Makoolati Zohre
Assistant Professor, Fasa University of Medical Sciences
ایرج شریفی
استاد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor, Parasitology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
حمید شریفی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Hamid Sharifi
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologh
نادر شاهرخی ساردو
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Kerman University of Medical Sciences
غلامرضا سپهری
استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Gholam Reza Sepehri
Professor, Kerman University of Medical Sciences
علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Ali Reza Nikbakht Nasrabadi
Professor, گروه پرستاري, University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر سیدعلی محمد عربزاده
سیدعلی محمد عربزاده
سیدحسن افتخار واقفی
استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Seyed Hasan Eftekhar Vaghefi
Professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمد اعظمی
محمد اعظمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابداری
Kerman University of Medical Sciences
دکتر هدیه عسکرپور
هدیه عسکرپور
دکتر علی کمالی
علی کمالی
دکتر اصغر امینی هرندی
اصغر امینی هرندی
مهدی طاهری سروتین
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Jiroft University of Medical Sciences
فاطمه سیدی
استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Fateme Seyedi
Assistant Professor, Jiroft University of Medical Sciences
اکبر آنایی گودری
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Jiroft University of Medical Sciences
دکتر رضا میرزایی
رضا میرزایی
مطهره پیله ورزاده
مطهره پیله ورزاده
فوزیه رفعتی
استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Fozieh Rafati
Jiroft University of Medical Sciences
رضا فاریابی
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Jiroft University of Medical Sciences
فاطمه مشایخی
فاطمه مشایخی
مهندس اسماعیل چرخلو
اسماعیل چرخلو
نسیم دهدشتی
نسیم دهدشتی
حبیبه وزیری نسب
حبیبه وزیری نسب
فرهاد عارفی
فرهاد عارفی
ویراستارفارسی
مهندس محمدمهدی سوری
محمدمهدی سوری
معصومه امیرکمالی
معصومه امیرکمالی
الهام سالاری
الهام سالاری
ویراستار انگلیسی
دکتر کیان پیشکار
کیان پیشکار
قاضی زاده
قاضی زاده
مدیر اجرایی
فرهاد عارفی
فرهاد عارفی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۳