درباره نشریه
ISSN:
2810 -2538
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه سیدی
سردبیر:
دکتر محمدالله توکلی
مدیر اجرایی:
دکتر طاهره رحیمی
ویراستار فارسی:
مهندس محمدمهدی سوری
ویراستار فارسی:
معصومه امیرکمالی
ویراستار فارسی:
الهام سالاری
ویراستار انگلیسی:
دکتر کیان پیشکار
ویراستار انگلیسی:
قاضی زاده
تلفن:
034-43317803
سایت اختصاصی:
journal.jmu.ac.ir
نشانی:
جیرفت، بلوار پاسداران، ساختمان معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دفتر مجله ، کدپستی: 7861615765
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/29
مدیر مسئول
دکتر فاطمه سیدی
استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Fateme Seyedi
Assistant Professor
Jiroft University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدالله توکلی
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Mohammadollah Tavakkoli
Professor Department of Physiology
Rafsanjan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
حسین ایمانی
گروه جنین شناسی، پژوهشکده رویان، تهران
دکتر منصوره موحدین
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تشریح، ، جنین شناسی
Mansoureh Movahedin
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
دکتر علیقلی سبحانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آناتومی
دکتر مهدی مهدیزاده
استاد دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Mehdizadeh
Professor Faculty of Paramedical Sciences
Iran University of Medical Sciences
دکتر عزیزالله دهقان
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
محمد توکلی
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Mohammad Tavakoli
Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
دکتر علی شمسی زاده
دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Shamsizadeh
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
مهناز قلجه
استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mahnaz Ghaljeh

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر زهره ماکولاتی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: علوم تشریح
Makoolati Zohre
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حمید شریفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Hamid Sharifi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologh
دکتر نادر شاهرخی ساردو
استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
دکتر غلامرضا سپهری
استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Gholamreza Sepehri
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر سید علی محمد عربزاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyyed Ali Mohammad Arabzadeh
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر سید حسن افتخار واقفی
استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Seyed Hasan Eftekhar Vaghefi
Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمد اعظمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابداری، کتابداری و اطلاع رسانی
Mohammad Azami

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
دکتر هدیه عسکرپور

دکتر علی کمالی
استادیار بیماریهای عفونی ،گروه عفونی،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
رشته تخصصی: متخصص عفونی
Ali Kamali
Assistant Professor, jiroft univewrsity of medical scienses, medical school
Jiroft University of Medical Sciences
Specialist: Infectious disease specialist
دکتر اصغر امینی هرندی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
رشته تخصصی: بیوشیمی
Asghar Amini Harandi
Assistant Professor School of Medicine
Jiroft University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
دکتر مهدی طاهری سروتین
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دکتر فاطمه سیدی
استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Fateme Seyedi
Assistant Professor
Jiroft University of Medical Sciences
دکتر اکبر آنائی گودری

Akbar Anaeigoudari

دکتر رضا میرزایی
دکتر رضا میرزایی

مطهره پیله ورزاده
مطهره پیله ورزاده

دکتر فوزیه رفعتی
استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Fozieh Rafati

Jiroft University of Medical Sciences
دکتر رضا فاریابی
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
فاطمه مشایخی
فاطمه مشایخی

مهندس اسماعیل چرخلو
مهندس اسماعیل چرخلو

نسیم دهدشتی
نسیم دهدشتی

حبیبه وزیری نسب
حبیبه وزیری نسب

فرهاد عارفی
فرهاد عارفی

ویراستار فارسی
مهندس محمدمهدی سوری
مهندس محمدمهدی سوری

معصومه امیرکمالی
معصومه امیرکمالی

الهام سالاری
الهام سالاری

ویراستار انگلیسی
دکتر کیان پیشکار
دکتر کیان پیشکار

قاضی زاده
قاضی زاده

مدیر اجرایی
دکتر طاهره رحیمی
دکتر طاهره رحیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۸