درباره نشریه
ISSN:
2810 -2538
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مدیر مسئول:
دکتر هدیه عسکرپور
سردبیر:
دکتر نوذر نخعی
مدیر اجرایی:
دکتر احسان موحد
ویراستار فارسی:
دکتر احسان موحد
ویراستار انگلیسی:
دکتر فاطمه فاریابی
کارشناس:
شهره شفیعی
تلفن:
034-43317803
سایت اختصاصی:
journal.jmu.ac.ir
نشانی:
جیرفت، بلوار پاسداران، ساختمان معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دفتر مجله ، کدپستی: 7861615765
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/15
مدیر مسئول
دکتر هدیه عسکرپور

سردبیر
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
حسین ایمانی
گروه جنین شناسی، پژوهشکده رویان، تهران
دکتر مهدی مهدیزاده
استاد دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Mehdizadeh
Professor Faculty of Paramedical Sciences
Iran University of Medical Sciences
دکتر عزیزالله دهقان
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دکتر علی شمسی زاده
دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Shamsizadeh
Associate Professor
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
مجید اسدی شکاری
مجید اسدی شکاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Majid Asadi Shekaari
professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Histology
فائزه زاهدیان

محسن بیاتی
محسن بیاتی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohsen Bayati
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علیرضا یوسفی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Reza Yousefy
Professor Medical Education Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
سلماز حسنی

دکتر احسان موحد

Ehsan Movahed

مهدی رضایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مرادعلی زارعی پور
استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی خوی، خوی، ایران.
علوم پزشکی خوی
Moradali Zareipour
Assistant Professor, Department of public Health
علوم پزشکی خوی
سجاد رشیدی

مسعود کیخا

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
مریم چگنی

علیرضا مویدی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
فاطمه رجبی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر علی کاظمی
استادیار پرستاری
Varamin Branch, Islamc Azad University,Varamin, Iran
Ali Kazemi
Assistant Professor, Nursing, Pharmacology
Varamin Branch, Islamc Azad University,Varamin, Iran
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حمید شریفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Hamid Sharifi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologh
دکتر نادر شاهرخی ساردو
استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
دکتر غلامرضا سپهری
استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Gholamreza Sepehri
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سید حسن افتخار واقفی
استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Seyed Hasan Eftekhar Vaghefi
Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر هدیه عسکرپور

دکتر فاطمه سیدی
استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Fateme Seyedi
Assistant Professor
Jiroft University of Medical Sciences
دکتر اکبر آنائی گودری

Akbar Anaeigoudari

دکتر فوزیه رفعتی
استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
Fozieh Rafati

Jiroft University of Medical Sciences
دکتر رضا فاریابی
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
ویراستار فارسی
دکتر احسان موحد

Ehsan Movahed

ویراستار انگلیسی
دکتر فاطمه فاریابی
دکتر فاطمه فاریابی

مدیر اجرایی
دکتر احسان موحد

Ehsan Movahed

کارشناس
شهره شفیعی
شهره شفیعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷