درباره نشریه
ISSN:
2345-2900
eISSN:
2383-4528
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه صنعت نفت
مدیر مسئول:
دکتر جعفر توفیقی داریان
سردبیر:
دکتر محمدرضا احسانی
مدیر اجرایی:
افسانه مرادیان
ویراستار فارسی:
فرهاد رحمانی چیانه
تلفن:
021-48253263
021-48252129
دورنگار:
021-48253263
021-48252129
سایت اختصاصی:
pr.ripi.ir
نشانی:
تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، دفتر مجله پژوهش نفت، ، کدپستی: 1485733111
صندوق پستی:
137-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/11
مدیر مسئول
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
سردبیر
دکتر محمدرضا احسانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
اعضای تحریریه
علیمراد رشیدی
استاد تمام مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات نانو فناوری
پژوهشگاه صنعت نفت
Alimorad Rashidi
Full Professor, chemical engineering, Nanotechnology research center
Research Institute of Petroleum Industry
دکتر محمدرضا احسانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Aghabozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: mineral chemistry
دکتر ابوالقاسم امام زاده
دانشیار
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی مخازن، ریاضیات، روشهای عددی
Abolghasem Emam Zadeh
Associate Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Reservoir Engineering, Mathematics, Numerical Methods
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد تمام مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، طراحی فرآیند
Mohammadreza Omidkhah Nasrin
Full Professor, Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Process Design
داریوش باستانی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Daryush Bastani
Professor
Sharif University of Technology
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafarinasr
Professor Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: مهندسي شيمي
دکتر فریبرز رشیدی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Fariborz Rashidi
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر علی اکبر سیف کردی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Akbar Safe kordi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر علی کدخدایی ایلخ چی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Ali Kadkhodaie
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Petroleum Geology
دکتر محمدرضا کمالی
دانشیار
رشته تخصصی: کتشافات نفت
Mohammad Reza Kamali
Associate Professor
Specialist: Oil jackets
دکتر حسن عربی
دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Hasan Arabi
Associate Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer engineering
دکتر فرهاد عین مظفری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Farhad Ein Mozaffari
Professor
Specialist: chemical engineering
محمدرضا محمدزاده عطار
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Reza Mohammad Zadeh Attar
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر محسن مسیحی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Mohsen Masihi
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
دکتر مهراب مهرور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mehrab Mehrvar
Professor
Specialist: chemical engineering
دکتر سید رضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
دکتر محسن نصراصفهانی
استاد
دانشگاه اصفهان
Mohsen Nasr Esfahany
Professor
University of Isfahan
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
President of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر شاپور وثوقی
استاد
Shapour Vosoughi
Professor Kansas University,USA
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
دکتر احسان خامه چی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بهینه سازی تولید، فرازآوری مصنوعی و هوش مصنوعی
Ehsan Khamechi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Production Optimization, Artificial Flashing and Artificial Intelligence
دکتر فرهاد خراشه
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Farhad Khorashe
Professor
Sharif University of Technology
دکتر رحمت ستوده قره باغ
استاد
دانشگاه تهران
Rahmat Sotode Gharebagh
Professor
University of Tehran
دکتر محمدحسین غضنفری
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Hossein Ghazanfari
Associate Professor
Sharif University of Technology
ویراستار فارسی
فرهاد رحمانی چیانه
فرهاد رحمانی چیانه

مدیر اجرایی
افسانه مرادیان
افسانه مرادیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۲