درباره نشریه
ISSN:
0039-8969
eISSN:
2588-6118
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1340
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر حسین عباسی نژاد
سردبیر:
دکتر جعفر عبادی
مدیر اجرایی:
معصومه تقی زاده قهی
تلفن:
021-88026419
دورنگار:
021-88026419
سایت اختصاصی:
jte.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مجله تحقیقات اقتصادی
صندوق پستی:
6445-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/25
مدیر مسئول
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
سردبیر
دکتر جعفر عبادی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
Jafar Ebadi
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
اعضای تحریریه
سعید مهدوی
استاد دانشگاه تگزاس آمریکا
Saeid Mahdavi
Professor
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر محسن بهمنی اسکویی
استاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی آمریکا
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohsem Bahmani Oskooee
Professor University of Wisconsin - Milwaukee - U.S.A
Specialist: Economy
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر غلامعلی شرزه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد
Gholam Ali Sharzehi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Microeconomics
دکتر سعید مهدوی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی
Saeed Mahdavi
Associate Professor, Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Wood and paper industry - pulp and paper industry
دکتر عباس میرآخور
استاد
Abbas Mirakhor
Professor
دکتر محمد نقی زاده

رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Naghizadeh

Specialist: Economics
مدیر اجرایی
معصومه تقی زاده قهی
کارشناس
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Massoomeh Taghizadeh
Expert
University of Tehran
Specialist: Library and Information
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۲