درباره نشریه
ISSN:
0039-8969
eISSN:
2588-6118
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1340
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر محسن مهرآرا
سردبیر:
دکتر تیمور رحمانی
مدیر اجرایی:
معصومه تقی زاده قهی
تلفن:
021-88334105
دورنگار:
021-88632472
سایت اختصاصی:
jte.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مجله تحقیقات اقتصادی
صندوق پستی:
6445-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/22
مدیر مسئول
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
سردبیر
دکتر تیمور رحمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
Teymur Rahmani
Associate Professor
University of Tehran
اعضای تحریریه
سعید مهدوی
استاد دانشگاه تگزاس آمریکا
Saeid Mahdavi
Professor
دکتر فرخنده جبل عاملی

Farkhondeh Jabalameli

دکتر جعفر عبادی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
Jafar Ebadi
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholamreza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر هادی صالحی اصفهانی
استاد
Hadi Salehi Esfahani
Professor University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Specialist: Economics
دکتر حمید کردبچه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی و اقتصاد سنجی
Hamid Kurdbacheh
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Industrial economy and econometric economics
دکتر ناصر خیابانی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Nasser Khiabani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر محمدرضا منجذب
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohammad Reza Monjazeb
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
دکتر کامران ندری
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی
Kamran Nadri
Assistant Professor
Specialist: Islamic banking and finance
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر محسن بهمنی اسکویی
استاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی آمریکا
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohsem Bahmani Oskooee
Professor University of Wisconsin - Milwaukee - U.S.A
Specialist: Economy
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر غلامعلی شرزه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد
Gholam Ali Sharzehi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Microeconomics
دکتر سعید مهدوی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی
Saeed Mahdavi
Associate Professor, Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Wood and paper industry - pulp and paper industry
دکتر عباس میرآخور
استاد رئیس صندوق مالی اسلامی ، مرکز بین المللی آموزش در امور مالی اسلامی ، کوالالامپور ، مالزی.(INCEIF)
رشته تخصصی: اقتصاد پولی واقتصاد اسلامی
Abbas Mirakhor
Professor
دکتر محمد نقی زاده

رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Naghizadeh

Specialist: Economics
مدیر اجرایی
معصومه تقی زاده قهی
کارشناس
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Massoomeh Taghizadeh
Expert
University of Tehran
Specialist: Library and Information
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۹