درباره نشریه
ISSN:
2783-3119
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس جواد دلجوی شهیر
مدیر مسئول:
مهندس جواد دلجوی شهیر
سردبیر:
دکتر شعیب رستمی
تلفن:
013-33427303
سایت اختصاصی:
www.nasme-journal.ir
نشانی:
رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، خیابان ابن سینا، کوچه مخابرات 4، جنب ساختمان ایمان، طبقه دوم، دفتر نشریه، ، کدپستی: 4147657651
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/10
صاحب امتیاز
مهندس جواد دلجوی شهیر
استاد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی
Javad Deljooy Shahir
Professor
مدیر مسئول
مهندس جواد دلجوی شهیر
استاد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی
Javad Deljooy Shahir
Professor
سردبیر
دکتر شعیب رستمی
استاد مدرس دانشگاه و عضو انجمن حسابداران خبره ایران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، حسابداری
Shoeyb Rostami

اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی آقایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Ali Aghaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر ناصر نصیری

رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل
Naser Nasiri

دکتر فرزاد ایوانی
دکتر فرزاد ایوانی

دکتر سلیمان آروا
دکتر سلیمان آروا

دکتر سعید حاجی حسنی اصل
دکتر سعید حاجی حسنی اصل

دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor University of Memphis, USA
Specialist: Accounting
دکتر مانودیپ رای چودوری
دکتر مانودیپ رای چودوری

دکتر ماریا مارسیس
دکتر ماریا مارسیس

دکتر حسن یزدی فر
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hasan Yazdifar
Professor
Specialist: accounting
دکتر شعیب رستمی
استاد مدرس دانشگاه و عضو انجمن حسابداران خبره ایران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، حسابداری
Shoeyb Rostami

دکتر نرگس صالح نیا

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی - اقتصاد بازرگانی
Narges Salehnia

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسین کاظمی
استادیار حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: حسابداری
Hosein Kazemi
Assistant Professor, Accounting
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
دکتر پریسا مهاجری
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد نفت و گاز - اقتصاد مالی
Parisa Mohajeri
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سید رضا میرعسکری
استادیار اقتصاد، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Reza Miraskari
Assistant Professor, Economics
University of Guilan
Specialist: Economics
دکتر هدی همتی
استادیار حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رشته تخصصی: حسابداری
Hoda Hemmati
Assistant Professor, accounting
Roudehen Branch, Islamic Azad University
Specialist: accounting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹