درباره نشریه
ISSN:
2783-3119
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس جواد دلجوی شهیر
مدیر مسئول:
مهندس جواد دلجوی شهیر
سردبیر:
دکتر شعیب رستمی
تلفن همراه:
09113339223
سایت اختصاصی:
www.nasme-journal.ir
نشانی:
رشت، بلوار معلم، کوچه سبحان، پلاک 47 ، کدپستی: 4153875371
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/12
صاحب امتیاز
مهندس جواد دلجوی شهیر
استاد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی
Javad Deljooy Shahir
Professor
مدیر مسئول
مهندس جواد دلجوی شهیر
استاد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی - مدیریت کارآفرینی
Javad Deljooy Shahir
Professor
سردبیر
دکتر شعیب رستمی
دانش آموخته دکتری گروه حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: حسابداری، حسابداری بخش عمومی، مالیات، بازار سرمایه
Shoeyb Rostami
.Ph.D, Department of Accounting
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی آقایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Ali Aghaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر سلیمان آروا
دکتر سلیمان آروا

دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor University of Memphis, USA
Specialist: Accounting
دکتر مانودیپ رای چودوری
دکتر مانودیپ رای چودوری

دکتر ماریا مارسیس
دکتر ماریا مارسیس

دکتر حسن یزدی فر
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hasan Yazdifar
Professor
Specialist: accounting
دکتر شعیب رستمی
دانش آموخته دکتری گروه حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: حسابداری، حسابداری بخش عمومی، مالیات، بازار سرمایه
Shoeyb Rostami
.Ph.D, Department of Accounting
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
دکتر نرگس صالح نیا

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی - اقتصاد بازرگانی
Narges Salehnia

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر پریسا مهاجری
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد نفت و گاز - اقتصاد مالی
Parisa Mohajeri
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سید رضا میرعسکری
استادیار اقتصاد، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Reza Miraskari
Assistant Professor, Economics
University of Guilan
Specialist: Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۱