درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1362
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
محمود محمدی عراقی
مدیر مسئول:
دکتر محمود واعظی
سردبیر:
دکتر عباس خامه یار
تلفن:
025-22211212
دورنگار:
025-22211212
سایت اختصاصی:
www.itf.org.ir/persian/magazin_details.aspx?id=819
نشانی:
قم، میدان قدس، خیابان دزاشیب، خیابان شهید لواسانی، شماره 91.
صندوق پستی:
3899-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۰