درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1371
صاحب امتیاز:
سازمان ثبت احوال کشور
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر رحمانی
سردبیر:
دکتر محمدجواد محمودی
مدیر اجرایی:
مرجان علیزاده
تلفن:
021-60902474
021-66705959
دورنگار:
021-60902474
021-66705959
سایت اختصاصی:
www.populationmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان امام خمینی، نبش شیخ هادی، شماره 184، سازمان ثبت احوال کشور، ساختمان شماره 4، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت، دبیرخانه فصلنامه جمعیت، ، کدپستی: 1137719411
صندوق پستی:
669-11365
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/09
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر رحمانی
دکتر علی اکبر رحمانی

Ali Akbar Rahmani

سردبیر
دکتر محمدجواد محمودی
دانشیار گروه جمعیت شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Mohammad Javad Mahmoudi
Associate Professor, Department of Demography
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر ناصر تکمیل همایون
استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Naser Takmil Homayoon
Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: social Sciences
دکتر حبیب الله زنجانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Habibolah Zanjani
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر سید محمد سیدمیرزایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Seyed Mohammad Seyedmirzaee
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Demography, Sociology
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدتقی شیخی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Mohammad Taqhi Sheikhi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute
Specialist: Economy, Sociology
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
مدیر اجرایی
مرجان علیزاده
مرجان علیزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴