درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
تابستان 1371
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
سازمان ثبت احوال کشور
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر رحمانی
سردبیر:
دکتر محمدجواد محمودی
مدیر اجرایی:
مرجان علیزاده
تلفن:
021-60902474
021-66705959
دورنگار:
021-60902474
021-66705959
سایت اختصاصی:
www.populationmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان امام خمینی، نبش شیخ هادی، شماره 184، سازمان ثبت احوال کشور، ساختمان شماره 4، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت، دبیرخانه فصلنامه جمعیت، ، کدپستی: 1137719411
صندوق پستی:
669-11365
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/12
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر رحمانی
دکتر علی اکبر رحمانی
Ali Akbar Rahmani
سردبیر
دکتر محمدجواد محمودی
استادیار دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Javad Mahmoudi
Assistant Professor, Faculty of Management, Tehran Center Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Economy
هیات تحریریه
دکتر ناصر تکمیل همایون
استاد پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Naser Takmil Homayoon
Professor,
Specialist: social Sciences
دکتر حبیب الله زنجانی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Habibolah Zanjani
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Seyed Mohammad Seyedmirzaee
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Demography, Sociology
دکتر حسن سرایی
دکتر محمدتقی شیخی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Mohammad Taqhi Sheikhi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر احمد کتابی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، جامعه شناسی
Ahmad Ketabi
Professor of the Humanities Research Institute,
Specialist: Economy, Sociology
دکتر محمد میرزایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
مدیر اجرایی
مرجان علیزاده
مرجان علیزاده
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۲