درباره نشریه
ISSN:
1016-1104
eISSN:
2345-6914
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1368
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا نوری دلویی
سردبیر:
دکتر محمدرضا نوری دلویی
مدیر اجرایی:
الهه پوراکبر
مسئول اشتراک:
الهه پوراکبر
تلفن:
021-88012080
021-88334188
دورنگار:
021-88012080
021-88334188
سایت اختصاصی:
jsciences.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، طبقه دوم، دفتر نشریه بین لمللی علوم جمهوری اسلامی ایران
صندوق پستی:
478-13145
اشتراک:
پست الکترونیک:
epoor2000@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/29
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا نوری دلویی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Noori Daloii
Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
سردبیر
دکتر محمدرضا نوری دلویی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Noori Daloii
Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
اعضای تحریریه
علیرضا عباسی

دانشگاه تهران
دکتر محسن محمدزاده
استاد گروه آمار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار، آمار فضایی، آمار بیزی
Mohsen Mohammadzadeh
Professor, Department of Statistics
Tarbiat Modares University
Specialist: Statistics, Spatial Statistics, Bayesian Statistics
دکتر مهدی خوبی
موسسه علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mehdi Khoobi
institue of Pharmaceutical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Organic Chemistry
دکتر عبدالحسین امینی
استاد دانشکده زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی رسوبی و رسوب شناسی
Abdolhossein Amini
Professor School of Geology
University of Tehran
Specialist: Sedimentary Geology and Sedimentology
دکتر فرشاد ابراهیمی
استادیار دانشکده علوم
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک، ماده چگال- ریاضی فیزیک
Farshad Ebrahimi
Assistant Professor Faculty of Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Physics, Dense Mathematical Physics
دکتر مهدی قندی
دانشکده علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی
Mehdi Ghandi
Faculty of Sciences
University of Tehran
Specialist: Chemistry
دکتر حسن مهدیان
استاد دانشکده علوم
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Hassan Mehdian
Professor Faculty of Sciences
Kharazmi University
Specialist: Physics
دکتر محمدرضا سعیدی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علم شیمی، شیمی ارگانیک
Mohammad Reza Saidi
Professor Faculty of Chemistry
Sharif University of Technology
Specialist: Chemistry, Organic Chemistry
دکتر جعفر زعفرانی
گروه ریاضیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: استاد ریاضیات
Jafar Zafarani
Department of Mathematics
University of Isfahan
Specialist: Professor of Mathematics
مدیر اجرایی
الهه پوراکبر

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Elaheh Poorakbar

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۵