درباره نشریه
ISSN:
1563-3306
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
وضعیت انتشار:
از تابستان 1388 به چهار مجله با نام های «علوم زیستی ورزشی»،«رشد و یادگیری حرکتی ورزشی»،«مدیریت ورزشی» و «طب ورزشی» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمود گودرزی
سردبیر:
دکتر سید نصرالله سجادی
تاریخ به‌روزآوری: 1392/01/27
مدیر مسئول
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
سردبیر
دکتر سید نصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۳