درباره نشریه
ISSN:
1735-2215
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد 1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر رضا نگارنده
سردبیر:
دکتر ناهید دهقان نیری
سردبیر:
دکتر رضا نگارنده
مدیر اجرایی:
شیوا اسماعیلی
تلفن:
021-66591888
021-61054531
دورنگار:
021-66591888
021-61054531
سایت اختصاصی:
hayat.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان نصرت شرقی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مجله حیات، ، کدپستی: 1419733171
صندوق پستی:
6459
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/26
مدیر مسئول
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor Nursing & Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor Nursing & Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor Department of Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی چراغی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammad Ali Cheraghi
Professor School of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masomeh Simbar
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر الهام شکیبازاده
دانشیار گروه آموزش و ارتقای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elham Shakiba Zadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهوش صلصالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Mahvash Salsali
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab

Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor گروه پرستاري
University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
ویراستارفارسی
جعفر نوایی
جعفر نوایی

ویراستار انگلیسی
دکتر مریم قراچه

Maryam Gharacheh

مدیر اجرایی
شیوا اسماعیلی
شیوا اسماعیلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۰