درباره نشریه
ISSN:
1735-2215
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد 1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر رضا نگارنده
سردبیر:
دکتر ناهید دهقان نیری
مدیر اجرایی:
شیوا اسماعیلی
ویراستار فارسی:
جعفر نوایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مریم قراچه
تلفن:
021-66591888
021-61054531
دورنگار:
021-66591888
021-61054531
سایت اختصاصی:
hayat.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان نصرت شرقی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مجله حیات، ، کدپستی: 1419733171
صندوق پستی:
6459
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/21
مدیر مسئول
دکتر رضا نگارنده

Reza Negarandeh

سردبیر
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor Department of Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی چراغی
استاد آموزش پرستاری، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, Nursing Education, Nursing Mangement Group, School of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masomeh Simbar
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر الهام شکیبازاده
دانشیار گروه آموزش و ارتقای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elham Shakiba Zadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهوش صلصالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Mahvash Salsali
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
ویراستار فارسی
جعفر نوایی
جعفر نوایی

ویراستار انگلیسی
دکتر مریم قراچه

Maryam Gharacheh

مدیر اجرایی
شیوا اسماعیلی
شیوا اسماعیلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۲