درباره نشریه
ISSN:
2228-7124
eISSN:
2228-7132
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1364
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات خاک و آب
مدیر مسئول:
دکتر هادی اسدی رحمانی
سردبیر:
دکتر حمید سیادت
مدیر اجرایی:
کبری علی نژاد
ویراستار انگلیسی:
دکتر حمید سیادت
تلفن:
026-36208796
دورنگار:
026-36208796
سایت اختصاصی:
srjournal.areo.ir
نشانی:
کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی ، کدپستی: 3177993545
صندوق پستی:
311-31785
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/21
مدیر مسئول
دکتر هادی اسدی رحمانی
دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: بیولوژی خاک .موسسه تحقیقات خاک و آب
Hadi Asadi Rahmani
Associate Professor of Soil and Water Research Institute Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil Biology. Soil and Water Research Center
سردبیر
دکتر حمید سیادت
استاد بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: فیزیک خاک (رابطه آب، خاک، گیاه). بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
Hamid Siadat
Retired Professor of Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil physics (water, soil, plant) relationship. Retired Soil and Water Research Institute
اعضای تحریریه
دکتر کامبیز بازرگان
استادیار
موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Kambiz Bazargan
Assistant Professor
Specialist: Soil chemistry and fertility
دکتر عزیز مومنی
دانشیار بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: تشکیل و طبقه بندی خاک
Aziz Momeni
Retired Associate Professor of Soil and Water Research
Specialist: Formation and classification of soil
دکتر محمد بای بوردی

رشته تخصصی: فیزیک خاک و آبیاری. بازنشسته سازمان تحقیقات خاک و آب
Mohammad Baybordi

Specialist: Soil physics and irrigation. Retired Soil and Water Research Organization
دکتر حسین بشارتی
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات آب و خاک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Hossin Besharati
Professor of Soil and Water Research Institute Water and Soil Research Institute
Specialist: Soil microbiology
دکتر حسن توفیقی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم خاک
Hasan Towfighi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Soil Sciences
دکتر محمدرضا بلالی
استادیار
رشته تخصصی: اخلاق و فلسفه محیط زیست
Mohammad Reza Balali
Assistant Professor
Specialist: Ethics and Environmental Philosophy
دکتر غلامحسین حق نیا
استاد گروه خاکشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: خاکشناسی
Gholam Hossein Haghnia
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil science
دکتر کاظم خاوازی
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Kazem Khavazi
Professor
Specialist: Soil and Water
دکتر محمدحسن روزی طلب
استاد بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hasan Rouzitlab
Retired Professor of Agricultural Research, Education and Promotion
Specialist: خاکشناسي
دکتر امیر فتوت
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک، علوم خاک
Amir Fotovat
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Soil Science
دکتر منوچهر گرجی
استاد تمام علوم و مهندسی خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک، حفاظت و مدیریت خاک
Manouchehr Gorji
Full Professor, Soil Science & Engineering
University of Tehran
Specialist: Soil conservation & Management, Soil Erosion & Conservation
دکتر محمدرضا نیشابوری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، فیزیک خاک و روابط آبی گیاه
Mohamad reza Nishabori
Professor
University of Tabriz
Specialist: Soil Sciences, Soil Physics and Plant Water Relationships
ویراستار انگلیسی
دکتر حمید سیادت
استاد بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: فیزیک خاک (رابطه آب، خاک، گیاه). بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
Hamid Siadat
Retired Professor of Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil physics (water, soil, plant) relationship. Retired Soil and Water Research Institute
مدیر اجرایی
کبری علی نژاد
موسسه تحقیقات خاک و آب
Kobra Alinejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۶