درباره نشریه
ISSN:
2345-3230
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب
مدیر مسئول:
دکتر سید ابوالحسن نواب
سردبیر:
دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
ویراستار فارسی:
زینب صالحی
کارشناس:
سجاد توکلی
تلفن:
025-32802610
025-32802613
سایت اختصاصی:
adyan.urd.ac.ir
دورنگار:
025-32802627
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/01
مدیر مسئول
دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
سردبیر
دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
استاد تمام دین پژوهی، دانشکده ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه دین، و اخلاق کاربردی
Seyyed Hasan Eslami Ardakani
Full Professor, study of religion
University of Religions and Denominations
Specialist: Philosophy of Religion, and applied ethics
اعضای تحریریه
دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
استاد تمام دین پژوهی، دانشکده ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه دین، و اخلاق کاربردی
Seyyed Hasan Eslami Ardakani
Full Professor, study of religion
University of Religions and Denominations
Specialist: Philosophy of Religion, and applied ethics
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
استاد
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Eshaq Taheri Sarteshnizi
Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
محمدمهدی علیمردی
دانشیار ادیان و عرفان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه دین ادیان
Mohammad Mahdi Alimardi
Associate Professor, religion
University of Religions and Denominations
Specialist: Philosophy of religion
Joseph A. Progler
Professor
Specialist: History of Western, Islamic Encounters, Asia Pacific Studies, Cultural History, Education, Media Studies
Johannes Niehoff-Panagiotidis

دکتر احمدرضا مفتاح
دانشیار دانشکده ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: ادیان ابراهیمی، فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
Ahmad Reza Meftah
Associate Professor Faculty of Religions
University of Religions and Denominations
Specialist: Abrahamic Religions
دکتر ابوالفضل محمودی
استاد تمام الهیات،ادیان وعرفان تطبیقی،دانشکده حقوق والهیات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Abolfazl Mahmoudi
Full Professor, theology,religions
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
دکتر همایون همتی
استاد مرکز تحصیلات تکمیلی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Homayoun Hemati
Professor Graduate Center
Payame Noor University
Specialist: Religions and mysticism
ویراستار فارسی
زینب صالحی

Zeynab Salehi

کارشناس
سجاد توکلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۳