درباره نشریه
ISSN:
1681-9691
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1373
صاحب امتیاز:
دیوان محاسبات کشور
سردبیر:
دکتر محمدقسیم عثمانی
تلفن:
021-81402222
021-88051407
دورنگار:
021-81402222
021-88051407
سایت اختصاصی:
danesh.dmk.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل، ساختمان شماره 2 دیوان محاسبات کشور
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/19
سردبیر
دکتر محمدقسیم عثمانی
محمدقسیم عثمانی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Ghasim Osmani
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Accounting
هیات تحریریه
عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting, Imam Sadiq University
Specialist: Behavioral management (management improvement)
جعفر باباجانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر نظام الدین رحیمیان
نظام الدین رحیمیان
استادیار
رشته تخصصی: حسابداری
Nezameddin Rahimian
Assistant Professor,
Specialist: Accounting
محمد عرب مازاریزدی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arab Mazar Yazdi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر احمد مدرس
احمد مدرس
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Modarres
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Accounting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۵