درباره نشریه
ISSN:
1681-9691
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1373
صاحب امتیاز:
دیوان محاسبات کشور
مدیر مسئول:
مهندس مهرداد بذرپاش
سردبیر:
دکتر مهدی مرادی
تلفن:
021-81402222
021-88051407
دورنگار:
021-81402222
021-88051407
سایت اختصاصی:
danesh.dmk.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل، ساختمان شماره 2 دیوان محاسبات کشور
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/04
مدیر مسئول
مهندس مهرداد بذرپاش
مهندس مهرداد بذرپاش

سردبیر
دکتر مهدی مرادی

Mahdi Moradi

اعضای تحریریه
دکتر سید محمد مقیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی، مدیریت علوم رفتاری
Seyed Mohammad Moghimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Public Administration, Entrepreneurship, Islamic Management, Behavioral Sciences Management
دکتر مهدی مرادی

Mahdi Moradi

دکتر ایرج نوروش
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Iraj Norvesh
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting, Auditing, Financial
دکتر شکرالله خواجوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Shokrollah Khajavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر محمد کاشانی پور
دانشیار حسابداری، مالی و صنعتی، مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Kashanipour
Associate Professor, Accounting, Finance and Industry, Management and Accounting, Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Accounting
غلامرضا کرمی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Gholamreza Karami
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: accounting, Accountant and control account manager, Accounting, Auditing
دکتر رضا حصارزاده
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Reza Hesarzadeh
Associate Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر عادل آذر
استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
Adel Azar
Professor, Industerial Management, Faculty of Mangement and Economics
Tarbiat Modares University
دکتر جعفر باباجانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Jafar Babajani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر محمد عرب مازاریزدی
دانشیار حسابداری- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Arabmazar Yazdi
Associate Professor, Accounting, Faculty of Management & Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Accounting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۱