درباره نشریه
ISSN:
2423-6942
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر حمید زارع
سردبیر:
دکتر علی نقی امیری
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
رضا کلیایی
تلفن:
025-36166295
سایت اختصاصی:
jomc.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) ، ، کدپستی: 3718117469
صندوق پستی:
357
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/03
مدیر مسئول
دکتر حمید زارع
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hamid Zare
Associate Professor, Business Administration
University of Tehran
Specialist: Human Resource
سردبیر
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
اعضای تحریریه
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
مجتبی اسکندری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Mojtaba Eskandari
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Management of Organizational Behavior
سید مهدی الوانی

Seyed Mehdi Alvani

دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
دکتر غلامرضا جندقی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، آمار کسب و کار
Gholamreza Jandaghi
Professor, Public Administration
University of Tehran
Specialist: Biostatistics, Business statistics
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor Research Center for Islamic Culture and Education
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد مدیریت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Abolhassan Faghihi
Professor, Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر داوود فیض
استاد مدیریت، گرایش سیاستگذاری بخش عمومی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Davood Feiz
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Business Administration
دکتر رحمت الله قلی پور سوته
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Rahmatollah Gholipour Souteh
Professor
University of Tehran
Specialist: Public Policy
دکتر اسدالله کردناییج
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
دکتر سید محمد محمودی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، علوم اطلاعات و ارتباطات(گرایش طراحی سیستم ها)
Seyed Mohammad Mahmoudi
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: information systems Management, Information and Communication Science (Systems Design)
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
رضا کلیایی
پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادیبات انگلیسی
Reza Koliaei
Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۹