درباره نشریه
ISSN:
2423-6942
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمود میرخلیلی
سردبیر:
دکتر علی نقی امیری
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
مدیرداخلی:
دکتر علی قنبرنژاد
کارشناس:
رضا کلیائی
تلفن:
025-36166295
سایت اختصاصی:
jomc.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) ، ، کدپستی: 3718117469
صندوق پستی:
357
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/21
مدیر مسئول
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سیدمحمود میرخلیلی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyed Mahmoud Mirkhalili
Associate Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
هیات تحریریه
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
دکتر مجتبی اسکندری
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Mojtaba Eskandari
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر سیدمهدی الوانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
دکتر رضا تهرانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر غلامرضا جندقی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، آمار کسب و کار
Gholam Reza Jandaghi
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Biostatistics, Business statistics
دکتر حسن دانائی فرد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor, Research Center for Islamic Culture and Education, University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
دکتر سیدرضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Abolhasane Faghihi
Professor, science and research unite, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
داوود فیض
دانشیار مدیریت، گرایش سیاستگذاری بخش عمومی دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Davoud Feiz
Associate Professor, Semnan University
Specialist: Business Administration
دکتر رحمت الله قلی پور سوته
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Rahmatollah Gholipour Souteh
Professor, University of Tehran
Specialist: Public Policy
دکتر اسدالله کردنائیج
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
دکتر سیدمحمد محمودی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، علوم اطلاعات و ارتباطات(گرایش طراحی سیستم ها)
Seyed Mohammad Mahmoudi
Associate Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: information systems Management, Information and Communication Science (Systems Design)
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Business Management
مدیرداخلی
دکتر علی قنبرنژاد
پردیس فارابی دانشگاه تهران
Ali Ghanbarnejad
Farabi Campus, University of Tehran
کارشناس
رضا کلیائی
پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادیبات انگلیسی
Reza Koliaei
Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: English Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۳