درباره نشریه
ISSN:
1735-837X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا قاری
سردبیر:
دکتر شاهرخ حکمت
مدیرداخلی:
محمدرضا اسعد
ویراستار فارسی:
زهرا مشیدی
صفحه آرا:
فاطمه سرایی
تلفن:
086-34130763
دورنگار:
086-34130763
نشانی:
اراک، کیلومتر سه جاده خمین، شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده علوم انسانی، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
567-38135
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/za
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/16
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا قاری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohamadreza Ghari
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر شاهرخ حکمت
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Shahrokh Hekmat
Associate professor persian language and literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian language and literature
اعضای تحریریه
دکتر محسن ایزدیار
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Izadyar
Assistant Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شاهرخ حکمت
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Shahrokh Hekmat
Associate professor persian language and literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian language and literature
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل مشیدی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jalil Moshayedi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا قاری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohamadreza Ghari
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا زمان احمدی
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Zamanahmadi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
زهرا مشیدی
زهرا مشیدی

صفحه آرا
فاطمه سرایی
فاطمه سرایی

مدیرداخلی
محمدرضا اسعد

Mohammadreza Asaad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۸