درباره نشریه
ISSN:
1735-837X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا قاری
سردبیر:
دکتر محمدرضا زمان احمدی
مدیرداخلی:
دکتر محسن ایزدیار
صفحه آرا:
زینب حیدری
تلفن:
086-34130763
دورنگار:
086-34130763
سایت اختصاصی:
za.iau-arak.ac.ir
نشانی:
اراک، کیلومتر سه جاده خمین، شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده علوم انسانی، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
567-38135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/19
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا قاری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohamadreza Ghari
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمدرضا زمان احمدی
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Zamanahmadi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر محسن ایزدیار
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Izadyar
Assistant Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شاهرخ حکمت
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Shahrokh Hekmat
Associate professor persian language and literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian language and literature
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل مشیدی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jalil Moshayedi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا قاری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohamadreza Ghari
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا زمان احمدی
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Zamanahmadi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد واحد دهاقان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Reza Yalameha
Professor Dehaghan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
دکتر محسن ایزدیار
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Izadyar
Assistant Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
صفحه آرا
زینب حیدری

Zeinab Heidari

مدیرداخلی
دکتر محسن ایزدیار
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Izadyar
Assistant Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۶