درباره نشریه
ISSN:
2252-0252
eISSN:
2588-6460
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر ماه 1374
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی همایون
سردبیر:
دکتر حسن بشیر
مدیرداخلی:
سینا عصاره نژاد دزفولی
تلفن:
021-88094913
سایت اختصاصی:
rc.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) ، مرکز تحقیقات، اداره نشریات،مجله نامه صادق
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/08
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
سردبیر
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
اعضای تحریریه
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر ناصر باهنر
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Nasser Bahonar
Professor, culture & communication
Specialist: Islamic Education and Culture and Communication
محمود تقی زاده داوری

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Mahmoud Taghizadeh Davari

Allameh Tabataba'i University
دکتر سید حسن حسینی سروری
دانشیار دانشکده فلسفه ی علم
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه علم، فلسفه رسانه، الهیات، فلسفه و کلام اسلامی
Seyed Hasan Hoseini sorouri
Associate Professor Faculty of Philosophy of Science
Sharif University of Technology
Specialist: Department of Philosophy of Science, Theology, Philosophy and Islamic Theology
دکتر محسن الویری
استاد تمام تاریخ اسلام، تاریخ، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Alviri
Full Professor, History of Islam, History, Bagher o lum
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Mehdi Mohsenian Rad
Professor Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication
Specialist: Social Communication, Sociology and Communication
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
مدیرداخلی
سینا عصاره نژاد دزفولی
دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم اجتماعی، سیاست گذاری فرهنگی، مطالعات اجتماعی اسلامی
Sina Asarehnejaddezfuli
Phd Student, Culture and Communication
Specialist: social sciences, caltural policy, Islamic Social Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۹