درباره نشریه
ISSN:
2252-0252
eISSN:
2588-6460
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
مهر ماه 1374
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی همایون
سردبیر:
دکتر حسن بشیر
مدیرداخلی:
دکتر محمدحسین شعاعی
تلفن:
021-88094913
سایت اختصاصی:
ertebatat.journals.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) ، مرکز تحقیقات، اداره نشریات،مجله نامه صادق
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/27
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor, Faculty of Islamic Education and Culture and Communication,
Specialist: Tourism Communications and Culture
سردبیر
دکتر حسن بشیر
استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hasan Bashir
Professor, Faculty of Culture and Communication,
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
هیات تحریریه
دکتر حسن بشیر
استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hasan Bashir
Professor, Faculty of Culture and Communication,
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر محمدسعید مهدوی کنی
دکتر محمدتقی آزادارمکی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Azad Armaki
Professor, University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر رضا اکبری
استاد دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Theology,
Specialist: Islamic philosophy and Kalam
دکتر ناصر باهنر
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Naser Bahonar
Associate Professor,
Specialist: Islamic Education and Culture and Communication
دکتر محمود تقی زاده داوری
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین
Mahmood Taqizadeh Davari
Associate Professor, University of Qom
Specialist: The Sociology of Religion
دکتر سیدحسن حسینی سروری
دانشیار دانشکده فلسفه ی علم دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: فلسفه علم، فلسفه رسانه، الهیات، فلسفه و کلام اسلامی
Seyed Hasan Hoseini sorouri
Associate Professor, Faculty of Philosophy of Science, Sharif University of Technology
Specialist: Department of Philosophy of Science, Theology, Philosophy and Islamic Theology
حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Khandan Alviri
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر سیدسعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Mehdi Mohsenianrad
Professor, , Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication,
Specialist: Social Communication, Sociology and Communication
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor, Faculty of Islamic Education and Culture and Communication,
Specialist: Tourism Communications and Culture
مدیرداخلی
دکتر محمدحسین شعاعی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Mohammad Hosein shoaee
Assistant Professor, Faculty of Islamic Education and Culture and Communication,
Specialist: History and civilization
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۸