درباره نشریه
ISSN:
2251-7979
eISSN:
2676-6779
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1327
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر میرجلیل اکرمی
سردبیر:
دکتر باقر صدری نیا
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی موسی زاده
ویراستار فارسی:
دکتر محمد ابراهیم پورنمین
ویراستار فنی:
دکتر محمدحسن جلالیان
صفحه آرا:
الهام حق روان
تلفن:
041-33392131
دورنگار:
041-33392131
سایت اختصاصی:
perlit.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/23
مدیر مسئول
دکتر میرجلیل اکرمی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mir Jalil Akrami
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر باقر صدری نیا
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bagher Sadri Nia
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر معصومه معدن کن
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Masumeh Maadan Kan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سجاد آیدنلو
استاد واحد ارومیه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sajjad Aydenloo
Associate Professor Urmia unit
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسن انوری
دکتر حسن انوری

دکتر یدالله جلالی پندری
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yadollah Jalali Pandaari
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا مظفری

Alireza Mozaffari

چنگیز مولایی
استاد
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
Changiz Mowlaee

Specialist: Ancient Iranian Languages and Culture
دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
عمر صفر

دکتر عارف نوشاهی

دکتر حجابی قرلانغیچ

دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
Marina Reysner

دکتر محمود فتوحی
دکتر محمود فتوحی

دکتر محمد مهدی پور
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Mahdi Pour
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر رحمان مشتاق مهر
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rahman Moshtagh Mehr
Full Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسدالله واحد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asadollah Vahed
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر محمد ابراهیم پورنمین

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Ebrahimpour Namin

Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فنی
دکتر محمدحسن جلالیان

صفحه آرا
الهام حق روان

Elham Haghravan

مدیرداخلی
دکتر محمدعلی موسی زاده
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
MohammadAli Mousa Zadeh
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۰