درباره نشریه
ISSN:
2008-2525
eISSN:
2251-6190
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1316
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر سید مهدی قمصری
سردبیر:
شهرام جمشیدی
مدیرداخلی:
الناز کامرانی
تلفن:
021-61117032
دورنگار:
021-61117032
سایت اختصاصی:
jvr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی ،نبش خیابان دکتر غریب ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه
صندوق پستی:
6453-14155
اشتراک:
تلفن:
021-61117032
دورنگار:
021-61117032
پست الکترونیک:
jvr@ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/04
مدیر مسئول
دکتر سید مهدی قمصری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: دانشکده دامپزشکی
Seyyed Mehdi Ghamsari
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
سردبیر
شهرام جمشیدی
استاد
دانشگاه تهران
Shahram Jamshidi
Professor
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی دام های بزرگ
Mohammad Rahim Haji Haji Kolaei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Diseases of the Great Livestock
دکتر غلامرضا رزمی
استاد انگل شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Gholam Reza Razmi
Professor, Pathobiology
Ferdowsi University of Mashhad
فرشید صراف زاده رضایی

Farshid Sarrafzadeh Rezaei

دکتر علی فولادی نشتا
استاد کالج سلطنتی هرت فورد شایر، انگلستان
Ali Fouladi Nashta
Professor University of Hertfordshire, Uk
دکتر مسعود طالب خان گروسی
دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Masoud Taleb Khan Garoussi
Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
دکتر رحیم پیغان
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Rahim Peyghan
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Health and Aquatic Diseases
دکتر سید مصطفی پیغمبری

دانشگاه تهران
Seyed Mostafa Peighambari

University of Tehran
دکتر علیرضا خسروی
استاد
دانشگاه تهران
Ali Reza Khosravi
Professor
University of Tehran
اکبر دستجردی
استاد
Akbar Dastjerdi
Professor University of survey,UK
دکتر امیر رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
Amir Rostami
Associate Professor
University of Tehran
دکتر محمد رضاییان
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Mohammad Rezaeian
Associate Professor College of Veterinary
University of Tehran
Specialist: Feeding ruminants
دکتر فرهنگ ساسانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی پرستاری
Farhang Sasani
Professor Faculty of Vet Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Vet Pathology
حسام الدین سیفی
استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: داخلی دام بزرگ
Hesamedin Seifi
professor faculty of veterinary medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: internal veterinary medicine
دکتر داود شریفی

دکتر علیرضا فاضلی
استاد
Alireza Fazeli
Professor University of Sheffield,UK
Specialist: Reproduction and Developmental Medicine
محمدکاظم کوهی

دانشگاه تهران
Mohammad Kazem Koohi
Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Toxicology, Nanotoxicology
حسن گندمی نصرآبادی

دکتر محمدرضا محزونیه
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Mahzounieh
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
مدیرداخلی
الناز کامرانی
دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Elnaz Kamrani
Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶۴