درباره نشریه
ISSN:
1561-4107
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
زمستان 1377
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر سیدمظفر ربیعی
سردبیر:
دکتر یدالله زاهدپاشا
مدیر اجرایی:
دکتر علی بیژنی
مدیرداخلی:
مهرانگیز بالغی
تلفن:
011-32194718
دورنگار:
011-32194718
سایت اختصاصی:
www.jbums.org
نشانی:
بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت پژوهشی، دفتر مجله علوم پزشکی بابل، ، کدپستی: 4717641367
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/07

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هدف انتشار نتایج و دستاوردهای فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها از زمستان 1377 شروع به فعالیت نموده است.

مدیر مسئول
دکتر سیدمظفر ربیعی
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mozafar Rabiee
Department of Anesthesiology, Babol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor, Department of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
هیات تحریریه
G Araj
G Araj
Professor,
Specialist: Clinical Microbiology
دکتر صدیقه اسماعیل زاده
استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل
Sedigheh Esmaeilzadeh
Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Babol University of Medical Sciences
Hank Smits
Hank Smits
دکتر زهرا بصیرت
استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Zahra Basirat
Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر مهدی پورامیر
استاد گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehdi Pouramir
Professor, Department of Biochemistry and Biophysics, Babol University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
دکتر جواد توکلی بزاز
استاد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Javad Tavakkoly Bazzaz
Professor, Institute of Endocrinology and Metabolism, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر فرزاد جلالی
استاد گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Farzad Jalali
Professor, Department of Cardiology, Babol University of Medical Sciences
دکتر کریم الله حاجیان
استاد گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل
Karimollah Hajian
Professor, Department of Social Medicine and Health, Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor, Infectious and tropical diseases, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر سینا حقانی فر
دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: رادیولوژی
Sina Haghanifar
Associate Professor, dental College, Babol University of Medical Sciences
دکتر بهزاد حیدری
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Behzad Heydari
Professor, Domestic group, Babol University of Medical Sciences
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor, Pediatric Surgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor, Department of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر هادی سرخی
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hadi Sorkhi
Professor, Department of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences
دکتر حمید شافی
دانشیار گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hamid Shafi
Associate Professor, Department of Urology, Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی صالحی عمران
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Taghi Salehi Omran
Associate Professor, Domestic group, Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدجعفر صفار
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی کودکان
Mohammad Jafar Saffar
Professor, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases Subspecialist
دکتر مهرنوش کوثریان
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mehrnoosh Kosarian
Professor, Department of Pediatrics, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر امرالله مصطفی زاده
دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Amrollah Mostafa Zadeh
Associate Professor, Department of Microbiology and Immunology, Babol University of Medical Sciences
دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mina Motallebnejad
Professor, dental College, Babol University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor, Department of Pharmacology and Physiology, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مهدی نیلی احمدآبادی
استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahdi Nili Ahmadabadi
Professor, Eye group, Tehran University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
مهرانگیز بالغی
مهرانگیز بالغی
Mehr Angiz Baleghi
مدیر اجرایی
دکتر علی بیژنی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Bijani
Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center,, Babol University of Medical Sciences
مدیرداخلی
مهرانگیز بالغی
مهرانگیز بالغی
Mehr Angiz Baleghi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶۰