درباره نشریه
ISSN:
1561-4107
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1377
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر سید فرزاد جلالی
سردبیر:
دکتر یدالله زاهدپاشا
مدیر اجرایی:
دکتر علی بیژنی
مدیرداخلی:
مهرانگیز بالغی
ویراستار فارسی:
مهرانگیز بالغی
تلفن:
011-32194718
دورنگار:
011-32194718
سایت اختصاصی:
www.jbums.org
نشانی:
بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت پژوهشی، دفتر مجله علوم پزشکی بابل، ، کدپستی: 4717641367
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/31

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هدف انتشار نتایج و دستاوردهای فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها از زمستان 1377 شروع به فعالیت نموده است.

مدیر مسئول
دکتر سید فرزاد جلالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: قلب و عروق
Seyyed Farzad Jalali
Professor
Babol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
اعضای تحریریه
G Araj
G Araj
Professor
Specialist: Clinical Microbiology
دکتر صدیقه اسماعیل زاده
استاد گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Sedigheh Esmaeilzadeh
Professor Department of Obstetrics and Gynecology
Babol University of Medical Sciences
Hank Smits
Hank Smits

دکتر زهرا بصیرت
استاد گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Zahra Basirat
Professor Department of Obstetrics and Gynecology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر مهدی پورامیر
استاد گروه بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehdi Pouramir
Professor Department of Biochemistry and Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
دکتر جواد توکلی بزاز
استاد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Javad Tavakkoly Bazzaz
Professor Institute of Endocrinology and Metabolism
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر فرزاد جلالی
استاد گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Farzad Jalali
Professor Department of Cardiology
Babol University of Medical Sciences
دکتر کریم الله حاجیان
استاد گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Karimollah Hajian
Professor Department of Social Medicine and Health
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor Infectious and tropical diseases
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر سینا حقانی فر
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: رادیولوژی
Sina Haghanifar
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر بهزاد حیدری
استاد بیماریهای داخلی گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: متخصص بیماریهای داخلی
Behzad Heidari
Professor Domestic group
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Internist
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor Pediatric Surgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر هادی سرخی
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hadi Sorkhi
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
دکتر حمید شافی
دانشیار گروه ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hamid Shafi
Associate Professor Department of Urology
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی صالحی عمران
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Taghi Salehi Omran
Associate Professor Domestic group
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدجعفر صفار
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی کودکان
Mohammad Jafar Saffar
Professor Pediatric Infectious Diseases Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases Subspecialist
دکتر مهرنوش کوثریان
استاد تمام غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، اطفال، پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mehrnoush Kosaryan
Full Professor, Thalassemia Research center, hemoglobinopathy Institute Mazandaran university of Medical Sciences
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر امرالله مصطفی زاده
دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Amrollah Mostafa Zadeh
Associate Professor Department of Microbiology and Immunology
Babol University of Medical Sciences
دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mina Motallebnejad
Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مهدی نیلی احمدآبادی
استاد گروه چشم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahdi Nili Ahmadabadi
Professor Eye group
Tehran University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
مهرانگیز بالغی
مهرانگیز بالغی

Mehr Angiz Baleghi

مدیر اجرایی
دکتر علی بیژنی
استادیار پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Bijani
Assistant Professor, Health Research Institute
Babol University of Medical Sciences
مدیرداخلی
مهرانگیز بالغی
مهرانگیز بالغی

Mehr Angiz Baleghi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱۱