درباره نشریه
ISSN:
1024-641x
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1366
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
زینب کدخدا
سردبیر:
دکتر تبسم هوشمند
مدیر اجرایی:
دکتر مرجان بهروزی بخش
ویراستار فارسی:
دکتر مریم پیرمرادیان
ویراستار فارسی:
سارا اسدی نیا
ویراستار انگلیسی:
دکتر مریم پیرمرادیان
تلفن:
021-88978349
دورنگار:
021-88978349
سایت اختصاصی:
jdm.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ، کدپستی: 1417614411
تلفن همراه:
09377623511
صندوق پستی:
5583-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/20

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای درجه علمی، پژوهشی و مورد تائید کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد. مجله کاملا تخصصی و موضوعات مندرج در آن در زمینه موضوعی مورد نظر می باشد.

مدیر مسئول
زینب کدخدا
زینب کدخدا
دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zeinab kadkhoda
Associate Professor Department of Community Pirodontics
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر تبسم هوشمند
دانشیار گروه آموزشی مواد دندانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Tabassom Hooshmand
Associate Professor Department of Dental Biomaterials
Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
زینب کدخدا
زینب کدخدا
دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zeinab kadkhoda
Associate Professor Department of Community Pirodontics
Tehran University of Medical Sciences
عباس کریمی
عباس کریمی
گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kelvin Ian Afrashteh Far
Kelvin Ian Afrashteh Far
Assistant Professor Department of Prosthodontics and Restorative Dentistry, McGill University, Montreal, QC, Canada
دکتر مریم امیدبخدا
دکتر مریم امیدبخدا
دانشیار گروه آموزشی ارتودنتیکس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Maryam Omid Khoda
Associate Professor Department of Orthodontics
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر بابک جاویدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
دکتر حمید جعفرزاده باکویی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Hamid Jafar Zadeh
Associate Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر احمد جعفری قوام آباد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داندانپزشکی کودکان، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Ahmad Jafari Ghavamabad
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry, Community Oral Health
دکتر مهدی حسن پور

دکتر رزا حقگو
گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان - اطفال و پیشگیری
Roza Hagh Goo
Department of Pediatric Dentistry
Shahed University
دکتر معصومه حسنی طباطبایی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید حسن حسینی تودشکی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Seyed Hassan Hosseini Toudeshki
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Oral and maxillofacial surgery
دکتر مریم ربیعی
دانشیار گروه آموزشی بیماریهای دهان و دندان
دانشگاه پیام نور
Maryam Rabiee
Associate Professor Department of Oral Medicine,
Payame Noor University
دکتر عبدالرحیم داوری
استاد ترمیمی وزیبایی دندان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: ترمیمی و زیبایی دندان
Abdolrahim Davari
Professor, operative&esthetic dentistry
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Esthetic and Operative Dentistry
دکتر کتایون سرگران
گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Katayoun Sargeran
Department of Community Oral Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر شیوا شیرازیان
دکتر شیوا شیرازیان
دانشیار گروه آموزشی بیماریهای دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی
Shiva Shirazian
Associate Professor Department of Oral Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا صدر
دانشیار
رشته تخصصی: دندانپزشکی عملیاتی
Ali Reza Sadr
Associate Professor School of Dentistry, University of Washington, USA
Specialist: Operative Dentistry
دکتر فهیمه طباطبایی
دکتر فهیمه طباطبایی
گروه آموزشی مواد دندانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Fahime Tabatabie
Department of Dental Materials
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر هادی قاسمی
دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Hadi Ghasemi
Associate Professor, Department of community oral health, School of dentistry,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Dental Health
کریم قاضی خانلو
کریم قاضی خانلو

الهیار گرامی
استاد ارتدنسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Allahyar Geramy
Professor, Orthodontics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر داریوش گودرزی پور
گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی رادیولوژی
Dariosh Godarzipor
Department of Radiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dentistry Radiology
دکتر سیمین محبی
دکتر سیمین محبی

دکتر محمدرضا ملاک زاده
استادیار گروه آموزشی بیومکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammadreza Malakzade
Assistant Professor Department of Biomechanic
Iran University of Science and Technology
نازنین مهدوی
نازنین مهدوی
استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nazanin Mahdavi
Assistant Professor Department of Oral Pathology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا نخعی
استادیار گروه آموزشی پریودنتیکس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Mohamad Reza Nakhaee
Assistant Professor Department of Orthodontics,
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Dental Prostheses
دکتر سیامک یعقوبی

ویراستار فارسی
دکتر مریم پیرمرادیان
دکتر مریم پیرمرادیان

سارا اسدی نیا
سارا اسدی نیا

ویراستار انگلیسی
دکتر مریم پیرمرادیان
دکتر مریم پیرمرادیان

مدیر اجرایی
دکتر مرجان بهروزی بخش
دکتر مرجان بهروزی بخش

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۲