درباره نشریه
ISSN:
1560-9286
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن ضرابی
سردبیر:
دکتر سعید مرادی
مدیر اجرایی:
دکتر ندا اسلامی
کارشناس:
فخرالسادات جلالیان حسینی
تلفن:
051-38832301
دورنگار:
051-38832301
سایت اختصاصی:
jmds.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دفتر مجله، ، کدپستی: 9177948959
صندوق پستی:
984
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/05
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن ضرابی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Mohammad Hasan Zarrabi
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
کارشناس
فخرالسادات جلالیان حسینی
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم آزمایشگاهی
Fakhrossadat Jalalian Hosseini
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Laboratory Sciences
سردبیر
دکتر سعید مرادی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Saeed Moradi
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
هیات تحریریه
دکتر مهرداد رادور
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پریودنتولوژی
Mehrdad Radvar
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Periodontology
دکتر سیدمجتبی زبرجد
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شکل دهی فلزات - نانو کامپوزیتها - پلیمرها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor, Faculty of Material Engineering, University of Shirazu
Specialist: Metals forming - Nanocomposites - Polymers
محمد سمیعی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Mohammad Samiei
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر شهریار شاهی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Shahriar Shahi
Associate Professor, Faculty of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
مهدی کدخدازاده اصل
دانشیار
رشته تخصصی: پریودانتیکس
Mahdi Kadkhodazadeh
Associate Professor,
Specialist: Periodontics
دکتر محمدحسین نکوفر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Mohammad Hossein Nekoofar
Professor, University of Tehran
Specialist: Endodontics
دکتر ماهرخ ایمانی مقدم
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: رادیولوژی دهان ، فک و صورت
Mahrokh Imani Moghaddam
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral & Maxillofacial Radiology
دکتر حسن حسین پور جاجرم
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای دهان ، فک و صورت
Hasan Hoseinpour Jajarm
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
دکتر مجتبی دری
استادیار بریستول - انگلستان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
Mojtaba Dorri
Assistant Professor, - King's College Dental Institute and Bristol Dental School - Uk,
Specialist: Clinical Lecturer in Restorative Dentistry
دکتر امین راه پیما
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی دهان ، فک و صورت
Amin Rahpeyma
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral&Maxillofacial Surgery
دکتر براتعلی رمضان زاده
دکتر امید صوابی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Omid Savabi
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Prosthodontics
دکتر بهجت الملوک عجمی
Behjatolmolok Ajami
دکتر سیدعلی اصغر علوی
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
Aliasghar Alavi
Professor, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Operative Dentistry
دکتر علیرضا فاضل
استاد گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکتری تخصصی / علوم تشریحی، آناتومی
Ali Reza Fazel
Professor, Anatomical Department, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. / Anatomical Sciences, anatomy
دکتر جعفر قره چاهی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پروتز های دندانی
Jafar Gharechahi
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Prosthodontics
دکتر رضا کاظمی
دانشیار دانشگاه Connecticut - آمریکا
رشته تخصصی: دندانپزشکی عملیاتی
Reza B.Kazemi
Associate Professor, Dept of Operative Dentistry of University of Connecticut, U.S.A,
Specialist: Operative Dentistry
دکتر نوشین محتشم
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی دهان و فک و صورت
Nooshin Mohtasham
Professor, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: oral and maxillofacial pathology
دکتر سعید مرادی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Saeed Moradi
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر سیده حوریه موسوی بندرآبادی
seyede Hourieh Mousavi Bandarabadi
دکتر امیر معین تقوی
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پریودنتولوژی
Amir Moeintaghavi
Professor, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر عباس مکارم
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Abbas Makarem
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر سیداصغر میرعمادی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پریودانتیکس
Asghar Miremadi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر صادق نمازی خواه
استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی - آمریکا
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Mohammad Sadegh Namazikhah
Professor, Dept of Endodontics of Southern California, U.S.A,
Specialist: Endodontics
دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Mojtaba Vahid Golpayegani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
ویراستارفارسی
دکتر فهیمه فرزانگان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Fahimeh Farzanegan
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
دکتر ندا اسلامی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Neda Eslami
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
مدیر اجرایی
دکتر ندا اسلامی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Neda Eslami
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۲