درباره نشریه
ISSN:
1560-9286
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن ضرابی
سردبیر:
دکتر ندا اسلامی
ویراستار فارسی:
فرزانه لعل علیزاده
ویراستار انگلیسی:
زهرا شوشتری
کارشناس:
فخرالسادات جلالیان حسینی
تلفن:
051-38832301
دورنگار:
051-38829500
سایت اختصاصی:
jmds.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دفتر مجله، ، کدپستی: 9177948959
صندوق پستی:
984
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/18
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن ضرابی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Mohammad Hasan Zarrabi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
سردبیر
دکتر ندا اسلامی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Neda Eslami
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
اعضای تحریریه
دکتر سید مجتبی زبرجد
استاد مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پلیمرها، شکل دهی فلزات ، نانو کامپوزیتها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor, Engineering Materials
University of Shirazu
Specialist: Polymers, Metals forming, Nanocomposites
محمد سمیعی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Mohammad Samiei

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر شهریار شاهی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Shahriar Shahi
Associate Professor Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر محمدحسین نکوفر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Mohammad Hossein Nekoofar
Professor
University of Tehran
Specialist: Endodontics
دکتر سعید رحیمی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Saeed Rahimi
Professor Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
شبنم محمدی
شبنم محمدی

دکتر حسین باقری
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مواد دندانی
Hossein Bagheri
Assistant Professor School of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Dental Materials
مرضیه بسکابادی

دکتر آتس سا پاک فطرت
استاد
رشته تخصصی: بیماری های دهان فک و صورت
Atessa Pakfetrat

دکتر سهند سمیعی راد
استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Sahand Samieirad
Assistant Professor, oral and maxillofacial surgery department, Mashhad dental school
Mashhad University of Medical Sciences
مریم فرقانی راد

نرگس قاضی

مهدی کدخدازاده
مهدی کدخدازاده

دانشگاه شهید بهشتی
Mehdi Kadkhodazadeh
Department of Periodontics, Dental Research Center
Shahid Beheshti University
حسام میرمحمدی
حسام میرمحمدی

Hesam Mirmohammadi
Academic Centre for Dentistry Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
Specialist: Dentistry
دکتر ماهرخ ایمانی مقدم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: رادیولوژی دهان ، فک و صورت
Mahrokh Imani Moghaddam
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral & Maxillofacial Radiology
دکتر مجتبی دری
استادیار بریستول - انگلستان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
Mojtaba Dorri
Assistant Professor - King's College Dental Institute and Bristol Dental School - Uk
Specialist: Clinical Lecturer in Restorative Dentistry
دکتر امید صوابی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Omid Savabi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Prosthodontics
دکتر رضا کاظمی
دانشیار دانشگاه Connecticut - آمریکا
رشته تخصصی: دندانپزشکی عملیاتی
Reza B.Kazemi
Associate Professor Dept of Operative Dentistry of University of Connecticut, U.S.A
Specialist: Operative Dentistry
ویراستار فارسی
فرزانه لعل علیزاده

ویراستار انگلیسی
زهرا شوشتری

کارشناس
فخرالسادات جلالیان حسینی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم آزمایشگاهی
Fakhrossadat Jalalian Hosseini

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Laboratory Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۳