درباره نشریه
ISSN:
2228-5741
eISSN:
2228-5733
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
شهریور 1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمود صدربافقی
سردبیر:
دکتر سیدمحمود صدربافقی
مدیر اجرایی:
دکتر مژگان مدرسی
صفحه آرا:
سمیه گلزارفر
کارشناس:
مهسا احمدی ندوشن
تلفن:
035-37241742
دورنگار:
035-37241742
سایت اختصاصی:
jssu.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان شهید باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، معاونت تحقیقات وفناوری، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/01
مدیر مسئول
دکتر سیدمحمود صدربافقی
سیدمحمود صدربافقی
Seyyed Mahmood Sadr Bafghi
سردبیر
دکتر سیدمحمود صدربافقی
سیدمحمود صدربافقی
Seyyed Mahmood Sadr Bafghi
هیات تحریریه
محمدباقر اولیا
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mohammad Bagher Owlia
Professor, Domestic group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
محمدحسین برادران فر
استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Hosein Baradaran Far
Professor, Ears and throat group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا بشارتی
محمدرضا بشارتی
گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Reza Besharati
Eye group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر فریبا بینش
فریبا بینش
دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Fariba Binesh
Associate Professor, Department of Pathology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
جواد محیطی اردکانی
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Javad Mohiti Ardakani
Professor, University of Yazd
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Fatemeh Hosseini
Associate Professor, Department of Psychiatry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمد حسینی شریف آباد
محمد حسینی شریف آباد
دانشیار گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Hossieni Sharifabad
Associate Professor, Anatomical Department, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر راضیه دهقانی فیروز آبادی
راضیه دهقانی فیروز آبادی
استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی یزد
Razieh Dehghani Firooz Abadi
Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Ali Reza Moradi
Professor, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر حسن سلمان روغنی
حسن سلمان روغنی
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Roghani Salman Roughani
Professor, Domestic group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین داوری
محمدحسین داوری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Hosein Davari
Assistant Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
طاهره سلیمی
طاهره سلیمی
هیات تحریریه گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد
Tahereh Salimi
Department of Nursing, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شریفی
محمدرضا شریفی
استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Mohammad Reza Sharifi
Professor, Department of Physiology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمد صامت
محمد صامت
استادیار گروه بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Samet
Assistant Professor, Department of Internal Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن عبداللهی
محمدحسن عبداللهی
استادیار گروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Hasan Abdollahi
Assistant Professor, Anesthesiology group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر فاطمه عزالدینی
فاطمه عزالدینی
استاد گروه رادیولوژی فک و دهان دانشگاه علوم پزشکی یزد
Fatemeh Ezzeddini
Professor, Jaw and jaw radiology group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سعید کارگر
سعید کارگر
دانشیار گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Saeed Kargar
Associate Professor, General Surgery Group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor, Department of Epidemiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر علی ملت اردکانی
علی ملت اردکانی
دانشیار گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی یزد
Ali Mellat Ardekani
Associate Professor, Department of Neurology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر نادر نوری ماجلان
نادر نوری ماجلان
دانشیار گروه بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Nader Nouri Majalan
Associate Professor, Department of Internal Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر اکرم قدیری اناری
اکرم قدیری اناری
استادیار مرکز تحقیقات دیابت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Akram Ghadiri Anari
Assistant Professor, School of Medicine Diabetes Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
آزاده نجارزاده
دانشیار مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: علوم تغذیه ای
Azadeh Najarzadeh
Associate Professor, Nutrition and Food security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر محمدحسن شیخ ها
محمدحسن شیخ ها
استاد موسسه تحقیقات باروری یزد، مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Hasan Sheikhha
Professor, Yazd Reproductive Sciences Institute, Research and Clinical Center for Infertiliy, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
عباسعلی جعفری
دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Abbas Ali Jafari
Associate Professor, Department of Parasitology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
هنگامه زندی
استادیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Hengameh Zandi
Assistant Professor, Department of Microbiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر رضا منصوری
رضا منصوری
استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Reza Mansouri
Assistant Professor, Immunology Department, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر منصور اسماعیلی
منصور اسماعیلی
دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mansour Esmaeeli
Associate Professor, Department of Physiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor, School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences
احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonaydi Jafari
Professor, Faculty of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
محمدحسین سالاری
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hosein Salari
Professor, Department of Microbiology, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدمحمد کاظمینی
سیدمحمد کاظمینی
استاد گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Mohammad Kazemeini
Professor, Department of Urology, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا میر
محمدرضا میر
دانشیار گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Reza Mir
Associate Professor, General Surgery Group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علی مهرابی توانا
علی مهرابی توانا
دانشیار گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Mehrabi Tavana
Associate Professor, Department of Microbiology, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر محمدرضا وفائی نسب
محمدرضا وفائی نسب
دانشیار گروه توانبخشی و طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Reza Vafaeinasab
Associate Professor, Department of Rehabilitation and Physical Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
آناهیتا خسروی
آناهیتا خسروی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
Anahita Khosravi
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مژگان مدرسی
مژگان مدرسی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mojgan Modaresi
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
کارشناس
مهسا احمدی ندوشن
مهسا احمدی ندوشن
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳۶