درباره نشریه
ISSN:
2228-5741
eISSN:
2228-5733
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
شهریور 1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود صدربافقی
سردبیر:
دکتر سید محمود صدربافقی
مدیر اجرایی:
دکتر مژگان مدرسی
ویراستار انگلیسی:
آناهیتا خسروی
صفحه آرا:
سمیه گلزارفر
کارشناس:
مهسا احمدی ندوشن
تلفن:
035-37241742
دورنگار:
035-37241742
سایت اختصاصی:
jssu.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان شهید باهنر، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، معاونت تحقیقات وفناوری، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/14
مدیر مسئول
دکتر سید محمود صدربافقی
استاد
Seyyed Mahmood Sadr Bafghi
Professor
سردبیر
دکتر سید محمود صدربافقی
استاد
Seyyed Mahmood Sadr Bafghi
Professor
اعضای تحریریه
دکتر الهام امیرچقماقی

دکتر انوشه حقیقی

دکتر احمد سلیم زاده

دکتر محمدرضا شکیبی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Reza Shakibi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
حمید عباسی

دکتر عبدالحمید عمویی

دکتر اعظم قانعی یخدانی

دکتر کوروش کاظمی

دکتر کوروش کبیر
دانشیار پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار پزشکی
Kourosh Kabir
Associate Professor, Community medicine
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Medical Statistics
مهتا مظاهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: ژنتیک
Mahta Mazaheri
Assistant professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محسن مقدمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohsen Moghadami
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر رضا منصوری مجومرد

دکتر محسن نبی میبدی

دکتر حبیب نیکوکار
مرکز تحقیقات بیولوژی سلولهای بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: نانو فناوری پزشکی
Habib Nikukar
Stem Cell Biology Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Nanotechnology, ediatrician
دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

دکتر محمدباقر اولیا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mohammad Bagher Owlia
Professor Domestic group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر محمدحسین برادران فر
استاد گروه گوش و حلق و بینی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hosein Baradaran Far
Professor Ears and throat group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا بشارتی
گروه چشم
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Besharati
Eye group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر جواد محیطی اردکانی
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Javad Mohiti Ardakani
Professor
University of Yazd
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر فاطمه حسینی
دکتر فاطمه حسینی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Fatemeh Hosseini
Associate Professor Department of Psychiatry
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمد حسینی شریف آباد
استاد تمام علوم تشریحی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hosseini Sharifabad
Full Professor, Anatomical sciences department, faculty of medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر حسن سلمان روغنی
دکتر حسن سلمان روغنی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بیماری های گوارش و کبد بالغین
Roghani Salman Roughani
Professor Domestic group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Gastrointestinal and Adult Liver Diseases
دکتر محمدحسین داوری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hosein Davari
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
طاهره سلیمی
طاهره سلیمی
هیات تحریریه گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Tahereh Salimi
Department of Nursing
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شریفی
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Mohammad Reza Sharifi
Professor Department of Physiology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمد صامت
استادیار گروه بیماریهای داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Samet
Assistant Professor Department of Internal Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن عبداللهی
استادیار گروه هوشبری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Hasan Abdollahi
Assistant Professor Anesthesiology group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر فاطمه عزالدینی
استاد گروه رادیولوژی فک و دهان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Fatemeh Ezzeddini
Professor Jaw and jaw radiology group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor Department of Epidemiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر علی ملت اردکانی
دانشیار گروه بیماریهای مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: متخصص اعصاب
Ali Mellat Ardekani
Associate Professor Department of Neurology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Neurologists
دکتر نادر نوری ماجلان
دانشیار گروه بیماریهای داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بیماریهای کلیه
Nader Nouri Majalan
Associate Professor Department of Internal Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Kidney Diseases
اکرم قدیری اناری
استادیار مرکز تحقیقات دیابت دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Akram Ghadiri Anari
Assistant professor School of Medicine Diabetes Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر آزاده نجارزاده
استاد تمام مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تغذیه ای
Azadeh Najarzadeh
Full Professor, Nutrition and Food Security Research Cneter
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر محمدحسن شیخها
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hasan Sheikhha
Full Professor, Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر عباس علی جعفری
استاد قارچ شناسی پزشکی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: Medical and Molecular Mycology
Abbasali Jafari
Professor, Medical mycology, Dep of Parasitology, Medical School, University of Yazd Medical Sciences
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical and Molecular mycology
دکتر هنگامه زندی
دانشیار مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: میکروب شناسی بالینی
Hengameh Zandi
Associate Professor, Research Center for Food Hygiene and Safety
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Microbiolgy
دکتر رضا منصوری
استادیار گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Reza Mansouri
Assistant Professor Immunology Department
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر منصور اسماعیلی
دانشیار گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mansour Esmaeeli
Associate Professor Department of Physiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مسعود میرزایی

Masoud Mirzaei

دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor Faculty of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدحسین سالاری
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hosein Salari
Professor Department of Microbiology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید محمد کاظمینی
دکتر سید محمد کاظمینی
استاد گروه ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
Seyyed Mohammad Kazemeini
Professor Department of Urology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Kidney and genitourinary surgery
دکتر علی مهرابی توانا
دکتر علی مهرابی توانا
استاد گروه میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Mehrabi Tavana
Professor Department of Microbiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر محمدرضا وفایی نسب
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohammad Reza Vafaeenasab
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
آناهیتا خسروی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Anahita Khosravi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مژگان مدرسی
دکتر مژگان مدرسی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mojgan Modaresi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
کارشناس
مهسا احمدی ندوشن
مهسا احمدی ندوشن

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴۶