درباره نشریه
ISSN:
1561-3666
eISSN:
2423-5814
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا جوادی
سردبیر:
دکتر مرجان نصیری اصل
دبیراجرایی:
دکتر یزدان نادری
مدیرداخلی:
دکتر پیمان حیدریان
تلفن:
028-33357036
دورنگار:
028-33357036
سایت اختصاصی:
journal.qums.ac.ir
نشانی:
قزوین، چهارراه ولی عصر، کوچه مودت، فرعی اول، دست چپ، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله
صندوق پستی:
13911-34156
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/10

مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشریه‎ای علمی و غیرانتفاعی است. این مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان و علاقه‎مندان رشته‎های علوم پزشکی؛ کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربه‎ها و دستاوردهای تازه علمی و کمک به توسعه بهداشت و سطح سلامت جامعه انتشار می‎یابد.

مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا جوادی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: قلب و عروق
Hamid Reza Javadi
Associate Professor medical School
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
ویراستارفارسی
مهشید کلانتری
مهشید کلانتری

Mahshid Kalantari

دکتر مرجان نصیری اصل
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Marjan Nassiri Asl
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
عاطفه خشکچالی

Atefeh khosk Chali

سردبیر
دکتر مرجان نصیری اصل
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Marjan Nassiri Asl
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
اعضای تحریریه
دکتر عباس علامی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Abbas Allami
Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر سینا عبدالله زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Sina Abdollahzade
Assistant Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر لیلا درگاهی
دانشیار مرکز اعصاب
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Leila Dargahi
Associate Professor Nervous Center
Shahid Beheshti University
Specialist: Pharmacology
دکتر سید محمدتقی منصوری
استادیار
رشته تخصصی: بیهوشی اعصاب
Seyed Mohammad Taghi Mansouri
Assistant Professor
Specialist: Neuro Anesthesia
دکتر سعید قوامی
استادیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Saeid Ghavami
Assistant Professor
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر یزدان میرزانژاد
دانشیار
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Yazdan Mirzanejad
Associate Professor
Specialist: infectious diseases
دکتر سحر مقبلی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Sahar Moghbelinejad
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر اصغر محمدپوراصل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Asghar Mohammadpoor Asl
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر امیر پیمانی
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Amir Peymani
Professor, Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Bacteriology
دکتر سپیده ساروخانی

رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Sepideh Sarou Khani

Specialist: Epidemiology
دکتر مرجان نصیری اصل
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Marjan Nassiri Asl
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر حمیدرضا جوادی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: قلب و عروق
Hamid Reza Javadi
Associate Professor medical School
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر محمدرضا اشراقیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Eshraghian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر شبنم جلیل القدر
دانشیار مرکز تحقیقات رشد کودکان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
Shabnam Jalilolghadr
Associate Professor Children Growth Research Center
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Children's diseases
دکتر علی اکبر حاج آقامحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های گوارش
Ali Akbar Haj Aghamohammadi
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Digestive diseases
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Fahimeh Ramezani Tehrani
Professor Research Institute for Endocrine Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر امیر ضیایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Amir Ziaee
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر فریده موحد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Farideh Movahed
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر ابوالفضل موفق
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Abolfazl Movafagh
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر نوید محمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Navid Mohammadi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر منوچهر مهرام
استاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
Manoochehr Mahram
Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Children's diseases
ویراستار انگلیسی
دکتر مرجان نصیری اصل
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Marjan Nassiri Asl
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دبیراجرایی
دکتر یزدان نادری

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Yazdan Naderi

Qazvin University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر پیمان حیدریان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: انگل شناسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۳۷