درباره نشریه
ISSN:
1561-3666
eISSN:
2717-4158
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1376
وضعیت انتشار:
از شماره 114 بصورت انگلیسی منتشر می شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا جوادی
سردبیر:
دکتر سحر مقبلی نژاد
دبیراجرایی:
دکتر منیر السادات میرزاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر مرجان نصیری اصل
تلفن:
028-33357036
دورنگار:
028-33357036
سایت اختصاصی:
journal.qums.ac.ir
نشانی:
قزوین، چهارراه ولی عصر، کوچه مودت، فرعی اول، دست چپ، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله
صندوق پستی:
13911-34156
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/29
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا جوادی
دانشیار قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: قلب و عروق
Hamidreza Javadi
Associate Professor, cardiovascular
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
سردبیر
دکتر سحر مقبلی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Sahar Moghbelinejad
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
اعضای تحریریه
دکتر عباس علامی
استاد پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Abbas Allami
Professor, infectious disease
Qazvin University of Medical Sciences
دکتر سینا عبدالله زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Sina Abdollahzade
Assistant Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر لیلا درگاهی
دانشیار مرکز اعصاب
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Leila Dargahi
Associate Professor Nervous Center
Shahid Beheshti University
Specialist: Pharmacology
دکتر سید محمدتقی منصوری
استادیار
رشته تخصصی: بیهوشی اعصاب
Seyed Mohammad Taghi Mansouri
Assistant Professor
Specialist: Neuro Anesthesia
دکتر سعید قوامی
استادیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Saeid Ghavami
Assistant Professor
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر یزدان میرزانژاد
دانشیار
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Yazdan Mirzanejad
Associate Professor
Specialist: infectious diseases
دکتر سحر مقبلی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Sahar Moghbelinejad
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر اصغر محمدپوراصل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Asghar Mohammadpoor Asl
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر امیر پیمانی
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: فلوشیپ علوم آزمایشگاه بالینی، میکروب شناسی پزشکی
Amir Peymani
Professor, Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Fellowship in Clinical Laboratory Sciences, Medical Microbiology
دکتر سپیده ساروخانی

رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Sepideh Sarou Khani

Specialist: Epidemiology
دکتر مرجان نصیری اصل
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Marjan Nassiri Asl
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر حمیدرضا جوادی
دانشیار قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: قلب و عروق
Hamidreza Javadi
Associate Professor, cardiovascular
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر محمدرضا اشراقیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Eshraghian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر شبنم جلیل القدر
دانشیار مرکز تحقیقات رشد کودکان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
Shabnam Jalilolghadr
Associate Professor Children Growth Research Center
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Children's diseases
دکتر علی اکبر حاج آقامحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های گوارش
Ali Akbar Haj Aghamohammadi
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Digestive diseases
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
استاد تمام زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Fahimeh Ramezani Tehrani
Full Professor, Reproductive Endocrinology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics &Gynecology
دکتر امیر ضیایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Amir Ziaee
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر فریده موحد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Farideh Movahed
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر ابوالفضل موفق
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Abolfazl Movafagh
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر نوید محمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Navid Mohammadi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر منوچهر مهرام
استاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بیماری های کودکان
Manoochehr Mahram
Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Children's diseases
ویراستار انگلیسی
دکتر مرجان نصیری اصل
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Marjan Nassiri Asl
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دبیراجرایی
دکتر منیر السادات میرزاده
دکتر منیر السادات میرزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴۶