درباره نشریه
ISSN:
2382-9761
eISSN:
2423-3447
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر سعید علیخانی
سردبیر:
دکتر بیژن دواز
مدیر اجرایی:
رحمت السادات مشکات
تلفن:
035-31232715
دورنگار:
035-31232715
سایت اختصاصی:
as.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، دانشکده ریاضی، ، کدپستی: 8915818411
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/02

The journal "Algebraic structures and their applications" (ASTA)  is a publication of the Yazd University. ASTA is an international mathematical journal founded in 2014. It carries original research articles in the field of Algebra, Algebraic structures and their applications. ASTA aims to reflect the latest developments in algebraic structures and promote international academic exchanges. ASTA is an international open access journal. There is no publication charge.  ASTA publishes 2 issues in each year.  The publication time of these issues are as follows: First issue at the end of February and second issue at the end of November. This journal has indexed in ISC.

مدیر مسئول
دکتر سعید علیخانی
استاد ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ساختارهای نانو، شیمی ریاضی، چندجمله ای، نظریه گراف، ترکیبیات
Saeid Alikhani
Professor, Department of Mathematics, Yazd University
University of Yazd
Specialist: Graph theory, Combinatorics, Polynomials, Mathematical Chemistry, Nano-structures
سردبیر
دکتر بیژن دواز
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی
Bijan Davvaz
Professor
University of Yazd
Specialist: The above theory of algebraic structures and logical algebra
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی ایرانمنش

دانشگاه یزد
رشته تخصصی: تئوری گروه؛ نظریه گراف جبری، نمودارها مربوط به گروه؛ شیمی ریاضی
Mohammad Ali Iranmanesh

University of Yazd
Specialist: Group Theory, Algebraic Graph Theory, Mathematical Chemistry, Group theory; Algebraic graph theory, Graphs associated to group; Mathematical Chemistry
Ayman Badawi

Francesco De Giovanni

Andre Leroy

Antonio Di Nola
Professor
محمدرضا عبودی

Igor Yakov Subbotin

Jianming Zhan

Sanming Zhou

دکتر سعید علیخانی
استاد ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ساختارهای نانو، شیمی ریاضی، چندجمله ای، نظریه گراف، ترکیبیات
Saeid Alikhani
Professor, Department of Mathematics, Yazd University
University of Yazd
Specialist: Graph theory, Combinatorics, Polynomials, Mathematical Chemistry, Nano-structures
دکتر رجبعلی برزویی
استاد تمام ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Rajab Ali Borzooei
Full Professor, Mathematics
Shahid Beheshti University
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets
Pier Giulio Corsini

Specialist: Semigroups, Groupoids and Quasigroups, Hypergroups, Latin Squares, Universal Algebra, Codes Theory, Genetic Algebras, Rings, Fields, Automata Theory, Graph Theory
دکتر محمدرضا درفشه
استاد
دانشگاه تهران
Mohammad Reza Darafsheh
Professor
University of Tehran
Specialist: epresentation Theory of Finite Groups
دکتر بیژن دواز
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی
Bijan Davvaz
Professor
University of Yazd
Specialist: The above theory of algebraic structures and logical algebra
Silvio Dolfi
Dipartimento di Matematica Firenze, Italy
Specialist: Group theory, Algebra, Algebraic structures
Fengming Dong
Nanyang Technological University, Singapore
Specialist: Graph theory, Combinatorics, Zeros of polynomials
Violeta Leoreanu Fotea
Professor Alexandru loan Cuza University, Romania
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets, Intelligent Systems
دکتر حمیدرضا میمنی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: نظریه گراف، نظریه گراف جبری، تعریف مجموعه ای از طرح های بلوک؛ نمودار تقسیم صفر حلقه ها و نیمه گروه های جایگزین؛ رنگ آمیزی نمودارها
Hamid Reza Maimani

Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Graph Theory, Algebraic Graph Theory, Defining sets of block designs; Zero divisor graph of commutative rings and semigroups; Coloring of Graphs
دکتر ماشاالله ماشینچی
استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: رگرسیون، مجموعه های فازی، منطق
Mashallah Mashinchi
Professor Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Fuzzy sets, Logic, Regression
Cheryl Elisabeth Praeger
University of Western Australia, Perth, Australia
Specialist: Group theory, Combinatorics, Graph theory
دکتر حبیب شریف

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حلقه، ماژول، ساختار جبری
Habib Sharif

University of Shirazu
Specialist: Ring, Module, Algebraic structures
Thomas Vougiouklis
Professor
Specialist: Hyperstructures, Hv-Structures, Lie Algebras of infinite dimension, ring theory, Mathematical Models, Education
دکتر محمدمهدی زاهدی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: شبکه، منطق فازی، مجموعه های فازی، ساختارهای جبری، هیبرید جبری
Mohammad Mehdi Zahedi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets, Fuzzy logic, Lattice
مدیر اجرایی
رحمت السادات مشکات

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵