درباره نشریه
ISSN:
2382-9761
eISSN:
2423-3447
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر سعید علیخانی
سردبیر:
دکتر محمدعلی ایرانمنش
تلفن:
035-31232715
دورنگار:
035-31232715
سایت اختصاصی:
as.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، دانشکده ریاضی، ، کدپستی: 8915818411
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/03

The journal "Algebraic structures and their applications" (ASTA)  is a publication of the Yazd University. ASTA is an international mathematical journal founded in 2014. It carries original research articles in the field of Algebra, Algebraic structures and their applications. ASTA aims to reflect the latest developments in algebraic structures and promote international academic exchanges. ASTA is an international open access journal. There is no publication charge.  ASTA publishes 2 issues in each year.  The publication time of these issues are as follows: First issue at the end of February and second issue at the end of November. This journal has indexed in ISC.

مدیر مسئول
سعید علیخانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه گراف، ترکیبیات، چندجمله ای، شیمی ریاضی، ساختارهای نانو
Saeid Ali Khani
University of Yazd
Specialist: Graph theory, Combinatorics, Polynomials, Mathematical Chemistry, Nano-structures
سردبیر
محمدعلی ایرانمنش
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: تئوری گروه؛ نظریه گراف جبری، نمودارها مربوط به گروه؛ شیمی ریاضی
Mohammad Ali Iran Manesh
University of Yazd
Specialist: Group Theory, Algebraic Graph Theory, Mathematical Chemistry, Group theory; Algebraic graph theory, Graphs associated to group; Mathematical Chemistry
هیات تحریریه
سعید علیخانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه گراف، ترکیبیات، چندجمله ای، شیمی ریاضی، ساختارهای نانو
Saeid Ali Khani
University of Yazd
Specialist: Graph theory, Combinatorics, Polynomials, Mathematical Chemistry, Nano-structures
علیرضا اشرفی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نظریه گروه، ساختارهای جبری، شیمی ریاضی، نظریه گراف، علوم نانو ریاضی
Ali Reza Ashrafi
University of Kashan
Specialist: Group theory, Algebraic structures, Mathematical Chemistry, Graph theory, Mathematical Nanoscience
رجبعلی برزویی
گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
Rajab Ali Borzooei
Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
رشته تخصصی: نیمه گروه ها، Groupoids و Quasigroups، Hypergroups، مربعات لات، جبر جهانی، نظریه کد، جبر ژنتیک، حلقه ها، زمینه ها، نظریه خودکار، نظریه گراف
Pier Giulio Corsini
Specialist: Semigroups, Groupoids and Quasigroups, Hypergroups, Latin Squares, Universal Algebra, Codes Theory, Genetic Algebras, Rings, Fields, Automata Theory, Graph Theory
محمدرضا درفشه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نمودارهای کاملا منظم. ط - طراحی با گروه مشخصی از اتومبیل سازی؛ کدهای دودویی به دست آمده از طرح ها
Mohammad Reza Darafsheh
Professor, University of Tehran
Specialist: Strongly regular graphs; t-Designs with a given group of automorphism; Binary codes obtained from designs
بیژن دواز
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی
Bijan Davvaz
Professor, University of Yazd
Specialist: The above theory of algebraic structures and logical algebra
رشته تخصصی: نظریه گروه، جبر، ساختار جبری
Silvio Dolfi
Specialist: Group theory, Algebra, Algebraic structures
Fengming Dong
Specialist: Graph theory, Combinatorics, Zeros of polynomials
رشته تخصصی: ساختار جبری، Hyperstructures جبری، مجموعه های فازی، سیستم های هوشمند
Violeta Leoreanu Fotea
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets, Intelligent Systems
حمیدرضا میمنی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: نظریه گراف، نظریه گراف جبری، تعریف مجموعه ای از طرح های بلوک؛ نمودار تقسیم صفر حلقه ها و نیمه گروه های جایگزین؛ رنگ آمیزی نمودارها
Hamid Reza Maimani
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Graph Theory, Algebraic Graph Theory, Defining sets of block designs; Zero divisor graph of commutative rings and semigroups; Coloring of Graphs
ماشاالله ماشینچی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مجموعه های فازی، منطق، رگرسیون
Mashallah Mashin Chi
Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Fuzzy sets, Logic, Regression
Cheryl Elisabeth Praeger
رشته تخصصی: نظریه گروه، ترکیبیات، نظریه گراف
Cheryl Elisabeth Praeger
Specialist: Group theory, Combinatorics, Graph theory
حبیب شریف
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حلقه، ماژول، ساختار جبری
Habib Sharif
University of Shirazu
Specialist: Ring, Module, Algebraic structures
Thomas Vougiouklis
رشته تخصصی: Hyperstructures، Hv-Structures، جبری بیضی از ابعاد بی نهایت، نظریه حلقه، مدل های ریاضی، آموزش و پرورش
Thomas Vougiouklis
Specialist: Hyperstructures, Hv-Structures, Lie Algebras of infinite dimension, ring theory, Mathematical Models, Education
محمدمهدی زاهدی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ساختارهای جبری، هیبرید جبری، مجموعه های فازی، منطق فازی، شبکه
Mohammad Mehdi Zahedi
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets, Fuzzy logic, Lattice
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۶