درباره نشریه
ISSN:
1024-6428
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1366
صاحب امتیاز:
جامعه اسلامی دندانپزشکان
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق احمدآخوندی
سردبیر:
دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری
مدیر اجرایی:
دکتر سید جواد قاضی میرسعید
تلفن:
021-88892377
021-88908652
021-88891711
دورنگار:
021-88903841
سایت اختصاصی:
www.jidai.ir
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، خیابان فلسطین شمالی، کوچه شهید ذاکری، پلاک 5، ، کدپستی: 1416763815
صندوق پستی:
5313-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/02
مدیر مسئول
دکتر محمدصادق احمدآخوندی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی
Mohammad Sadegh Ahmad Akhoundi
Associate Professor School of Dentistry & Dental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dental
سردبیر
دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری
دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Masoud Fallahinejad Ghajari
Professor School of Dentistry
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
اعضای تحریریه
محمود قاسمی
محمود قاسمی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mahmoud Ghasemi
Associate Professor Department of Periodontics, Dental Branch
Central Office, Islamic Azad University
 فراهادی
فراهادی
استاد
A Farahani
professor Department of Clinical Sciences and Translational Medicine, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy
حسام میرمحمدی
حسام میرمحمدی

Hesam Mirmohammadi
Academic Centre for Dentistry Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
Specialist: Dentistry
حجت توسلی
حجت توسلی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hojati Tavasoli
Assistant professor Department of Pediatric Dentistry, Dental Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مژده کلانترمعتمدی
دکتر مژده کلانترمعتمدی

رشته تخصصی: دندانپزشک
Mojdeh Kalantar Motamedi

Specialist: Dentist
دکتر فرزانه آقاحسینی
دکتر فرزانه آقاحسینی
استاد دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzaneh Aghahoseyni
Professor Department of Oral and maxillofacial Medicine, School of Dentistry
Tehran University of Medical Sciences
دکتر هادی اسدیان
دکتر هادی اسدیان
استادیار گروه اندودنتیکس
دانشگاه شاهد
Hadi Assadian
Assistant Professor Department of Endodontics
Shahed University
دکتر لادن اسلامیان
استاد دانشکده دندانپزشکی
Ladan Eslamian
Professor School of Dentistry
دکتر حسین افشار
دکتر حسین افشار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Hosein Afshar
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر افسانه پاکدامن
دکتر افسانه پاکدامن
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Afsane Pakdaman
Associate Professor Department of Community Oral Health, School of Dentistry
Tehran University of Medical Sciences
دکتر عزت الله جلالیان
دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ezatollah Jalalian
Associate Professor Department of Prosthodontics.
Central Office, Islamic Azad University
دکتر آرش خجسته

Arash Khojasteh

دکتر احمد سوداگر
دکتر احمد سوداگر

Ahmad Sodagar

دکتر شهریار شهاب
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: رادیولوژی فک و دهان
Shahriar Shahab
Assistant Professor dental College
Shahed University
Specialist: Oral and maxillofacial radiology
Mahmood Ghasemi
Mahmood Ghasemi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر فاطمه مشهدی عباس
دکتر فاطمه مشهدی عباس
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Fatemeh Mashhadiabbas
Associate Professor School of Dentistry
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر اسماعیل یاسینی
دکتر اسماعیل یاسینی

ویراستارفارسی
دکتر سید جواد قاضی میرسعید
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Seyyed Javad Ghazi Mirsaeed
Associate Professor Faculty of Paramedical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Librarianship and Information
ویراستار انگلیسی
دکتر مژده کلانترمعتمدی
دکتر مژده کلانترمعتمدی

رشته تخصصی: دندانپزشک
Mojdeh Kalantar Motamedi

Specialist: Dentist
مدیر اجرایی
دکتر سید جواد قاضی میرسعید
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Seyyed Javad Ghazi Mirsaeed
Associate Professor Faculty of Paramedical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Librarianship and Information
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۶