درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
اسفند ماه 1374
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی اعتصامی
مدیرداخلی:
یونس باقری
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
طراح و گرافیست:
نوید اندرودی
تلفن:
021-88831161 ، داخلی: 422
دورنگار:
021-88490316
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899515
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831161 ، داخلی: 422
دورنگار:
021-88831161 ، داخلی: 422
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۹۶