درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1373
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
مهری ماهوتی
مدیرداخلی:
مریم سعیدخواه
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 425
021-88490230
021-88305772
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
صندوق پستی:
6588-15875
دورنگار:
021-88301478
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 425
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 425
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/11