درباره نشریه
ISSN:
2008-6121
eISSN:
2645-5218
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین (ع) (دانشکده و پژوهشکده دفاعی(دافوس))
مدیر مسئول:
دکتر بهرام حسینی مطلق
سردبیر:
دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه
دبیراجرایی:
حسن ابوطالبی
مدیر اجرایی:
حسن احمدی
تلفن:
021-73828270
دورنگار:
021-73828270
سایت اختصاصی:
mdr.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهیدبابایی، بعد از پل لشکرک، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ساختمان شهید همت دانشکده و پژوهشکده دفاعی معاونت پژوهش
صندوق پستی:
673-16535
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/05
مدیر مسئول
بهرام حسینی مطلق
Bahram Hoseini Motlagh
Imam Hossein University
دبیراجرایی
حسن ابوطالبی
Hasam Abootalebi
سردبیر
محمدباقر بابایی طلاتپه
دانشیار
Mohamad Bagher Babaee Talatapeh
Associate Professor, Imam Hossein University
هیات تحریریه
محمدباقر بابایی طلاتپه
دانشیار
Mohamad Bagher Babaee Talatapeh
Associate Professor, Imam Hossein University
محمدباقر بابایی طلاتپه
دانشیار
Mohamad Bagher Babaee Talatapeh
Associate Professor, Imam Hossein University
محمد بیگلری
استادیار
Mohammad Biglari
Assistant Professor, Imam Hossein University
محمدرضا خراشادی زاده
استادیار
رشته تخصصی: ریاضی
Mohammad Reza Khorashadizadeh
Assistant Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Math
محمدجواد سبحانی فر
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Mohammad Javad Sobhanifar
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
عباسعلی سلمانی
استادیار
Abbas Ali Salmani
Assistant Professor, Imam Hossein University
محمدرضا شمس دولت آبادی
استادیار
Mohammadreza Shams dolatabadi
Assistant Professor, Supreme National Defense University
اسماعیل کاووسی
دانشیار
Esmaeil Kavoosi
Associate Professor,
قدیر نظامی
استادیار
GHadir Nezami
Assistant Professor, Supreme National Defense University
ویراستارفارسی
غلامرضا گودرزی
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor, Imam Sadiq University
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
مدیر اجرایی
حسن احمدی
Hasan Ahmadi
Imam Hossein University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۶