درباره نشریه
ISSN:
2382-9885
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر علی زارعی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم دادور
جانشین سردبیر:
دکتر محمدعلی بیدختی
مدیرداخلی:
مهندس وحیده حسامی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسین بارانی
با همکاری:
انجمن علمی فرش ایران
تلفن:
056-32227175
056-32227225
سایت اختصاصی:
niamag.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان دانشگاه، دانشکده ​ هنر
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/11
مدیر مسئول
دکتر علی زارعی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: باستان شناسی
Ali Zareie
Assistant Professor
University of Birjand
Specialist: Archeology
مدیرداخلی
مهندس وحیده حسامی
مربی فرش
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش هنر - طراحی سنتی و فرش -نماد شناسی نقوش -دستبافته های سنتی
Vahideh Hesami
Instructor, carpet
University of Birjand
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
سردبیر
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
جانشین سردبیر
دکتر محمدعلی بیدختی
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش و هنر، : تاریخ هنر-کلیات هنر-فلسه هنر-عکاسی - تاریخ فرش -صنایع دستی
Mohammad Ali Bidokhti
Assistant Professor
University of Birjand
Specialist: Research and Art, : Art History - General Art - Scale Art - Photography - Carpet History - Handicrafts
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا طاهری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
دکتر محمد بهنام فر
استاد رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه بیرجند
Mohammad Behnamfar
Professor, Department of Persian Language and Literature
University of Birjand
ابراهیم محمدی
دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor, department of persian language and literature
University of Birjand
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor Faculty of Archeology
University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
دکتر رضا مهرآفرین
استاد باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
Reza Mehrafarin
Professor, Department of Archaeology
University of Mazandaran
دکتر زهرا رهبرنیا
دانشیار پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر تصویری، پژوهش هنر، طراح گرافیک و تصویرگری-عکاس خلاقه هنری- محقق و مولف هنر
Zahra Rahbarnia
Associate Professor, Art research
University of Alzahra
Specialist: Visual art, Graphic & Illustration Designer - Creative Artist Photographer - Researcher and Author of Art
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر حسن هاشمی زرج آباد
دانشیار باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Hassan Hashemi Zarjabad
Associate Professor, Archaeology
University of Mazandaran
Specialist: Archeology
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
ویراستار انگلیسی
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۱