درباره نشریه
ISSN:
2382-9885
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر علی زارعی
سردبیر:
دکتر زهرا رهبرنیا
مدیرداخلی:
دکتر وحیده حسامی
مدیرداخلی:
اکبر شایان سرشت
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی بیدختی
با همکاری:
انجمن علمی فرش ایران
تلفن:
056-32227175
056-32227225
سایت اختصاصی:
niamag.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان دانشگاه، دانشکده ​ هنر
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/06
مدیر مسئول
دکتر علی زارعی
استادیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: باستان شناسی
Ali Zareie
Assistant Professor, University of Birjand
Specialist: Archeology
مدیرداخلی
دکتر وحیده حسامی
هیات علمی دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش هنر - طراحی سنتی و فرش -نماد شناسی نقوش -دستبافته های سنتی
Vahideh Hesami
Faculty Member, University of Birjand
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
اکبر شایان سرشت
دانشیار دانشگاه بیرجند
دکتر محمدعلی بیدختی
استادیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش و هنر، : تاریخ هنر-کلیات هنر-فلسه هنر-عکاسی - تاریخ فرش -صنایع دستی
Mohammad Ali Bidokhti
Assistant Professor, University of Birjand
Specialist: Research and Art, : Art History - General Art - Scale Art - Photography - Carpet History - Handicrafts
سردبیر
دکتر زهرا رهبرنیا
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر تصویری، پژوهش هنر، طراح گرافیک و تصویرگری-عکاس خلاقه هنری- محقق و مولف هنر
Zahra Rahbarnia
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Visual art, Graphic & Illustration Designer - Creative Artist Photographer - Researcher and Author of Art
هیات تحریریه
دکتر علیرضا طاهری
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
محمد بهنام فر
استاد دانشگاه بیرجند
دکتر ابراهیم محمدی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor,
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor, Faculty of Archeology, University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
دکتر مجتبی انصاری
استاد دانشکده هنر معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری منظر
Mojtaba Ansari
Professor, Art School of Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Landscape Architecture
دکتر سیدجلال الدین بصام
دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: نساجی
Seyyed Jalalaldin Bassam
Associate Professor of Institute of Higher Education- Jihad-e-Agriculture,
دکتر محمدعلی بیدختی
استادیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش و هنر، : تاریخ هنر-کلیات هنر-فلسه هنر-عکاسی - تاریخ فرش -صنایع دستی
Mohammad Ali Bidokhti
Assistant Professor, University of Birjand
Specialist: Research and Art, : Art History - General Art - Scale Art - Photography - Carpet History - Handicrafts
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor, art University, University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر زهرا رهبرنیا
دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر تصویری، پژوهش هنر، طراح گرافیک و تصویرگری-عکاس خلاقه هنری- محقق و مولف هنر
Zahra Rahbarnia
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Visual art, Graphic & Illustration Designer - Creative Artist Photographer - Researcher and Author of Art
دکتر مهشید شکوهی
استادیار دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی-طراحی شهری- معماری
Mahshid Shokoohi
Assistant Professor, Tehran University of Art
Specialist: Urban Development - Urban Design - Architecture
دکتر محمود طاووسی
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی، با ستان شناسی
Mahmoud Tavoosi
Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature, With statistics
دکتر محمدجواد مهدوی نژاد
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Javad Mahdavinejad
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Architecture
دکتر حسن هاشمی زرج آباد
دانشیار دانشکده هنر ومعماری دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Hassan Hashemi Zarjabad
Associate Professor, College of Arts and Architecture, University of Mazandaran
Specialist: Archeology
دکتر علی یاران
استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: معماری
Ali Yaran
Professor of the Ministry of Science, Research and Technology,
Specialist: Architecture
دکتر حسین بارانی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
دکتر پرویز اسکندرپورخرمی
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نقاشی ایرانی -تذهیب،گل و مرغ،مینیاتور
parviz Eskandarpoor khorami
Faculty Member, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature
ویراستارفارسی
دکتر ابراهیم محمدی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor,
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر حسین بارانی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶