درباره نشریه
ISSN:
2008-8159
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول:
مهران فرهودی مقدم
سردبیر:
دکتر مهرداد مهری
دبیراجرایی:
مهناز غیاثی
دبیراجرایی:
دکتر علی تاج دینی
سایت اختصاصی:
jvcr.karaj.iau.ir
نشانی:
کرج، رجایی شهر، بلوار موذن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده دامپزشکی
صندوق پستی:
31485-313
تلفن:
026-34182545
026-34401824
دورنگار:
026-34257161
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/28
مدیر مسئول
مهران فرهودی مقدم
دانشیار گروه علوم بالینی ، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: مامایی وبیماریهای تولید مثل دام
Mehran Farhoodi Moghadam
Associate Professor, department of clinical science, faculty of veterinary medicine
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: animal reproduction and theriogenology
سردبیر
دکتر مهرداد مهری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehrdad Mohri
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر محمدقلی نادعلیان
دکتر محمدقلی نادعلیان
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماریهای درونی دام های بزرگ
Mohammad Ghol Nad Alian
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Diseases of the Great Livestock
شهرام جمشیدی
استاد
دانشگاه تهران
Shahram Jamshidi
Professor
University of Tehran
دکتر مهرداد مهری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehrdad Mohri
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
مهدی سخا

دکتر محمدرضا اصلانی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Aslani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: Large Animal Internal Medicine
دکتر علیرضا قدردان مشهدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم درمانگاهی
Ali Reza Ghadrdan
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Sciences
دکتر محمدمهدی علومی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Mohammad Mahdi Oloumi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Veterinary Surgery
سروش محیط مافی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Soroush Mohit Mafi
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر بهزاد همتی

Behzad Hemati

دکتر مجید محمدصادق
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Majid Mohammad Sadegh
Associate Professor, Faculty of Veteriinary Medicine
Garmsar Branch, Islamic Azad University
دبیراجرایی
مهناز غیاثی

دکتر علی تاج دینی

Ali Tajdini

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۲