درباره نشریه
ISSN:
2251-7138
eISSN:
2476-6186
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی وفایی
سردبیر:
دکتر عباسعلی وفایی
مدیرداخلی:
پریسا ابراهیمی
ویراستار انگلیسی:
ارغوان عمرانی پور
تلفن:
021-88683705
دورنگار:
021-88683705
سایت اختصاصی:
ltr.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، علامه طباطبایی جنوبی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، ، کدپستی: 1997967556
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/29
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر داود اسپرهم
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زهرا پارساپور
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Parsa Pour
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسماعیل تاج بخش
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ismaeil Tajbakhsh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود بشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mahmood Bashiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسن حسن زاده نیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hasan Hasan Zade Neiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی طالبیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Mastali Parsa
Associate Professor, persian linguage and litereture
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی محمد موذنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Ali Mohammad Moazeni
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Soheila Salahi Moghadam
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر بهمن نزهت
استادیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahman Nozhat
Assistant Professor
University of Urmia
Specialist: Persian Language and Literature
محمد ابوالکلام سرکار

اخلاق احمد

دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی

Ali Guzel Yuz
turkey, Istanbul University
Specialist: Persian Language and Literature
وانگ ای دان

دکتر کاظم دزفولیان راد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
ارغوان عمرانی پور

مدیرداخلی
پریسا ابراهیمی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Parisa Ebrahimi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۳