درباره نشریه
ISSN:
1735-1170
eISSN:
2476-6186
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی وفایی
سردبیر:
دکتر عباسعلی وفایی
مدیرداخلی:
پریسا ابراهیمی
صفحه آرا:
دکتر سعید قاسمی پرشکوه
مسئول اشتراک:
پریسا ابراهیمی
تلفن:
021-88683705
دورنگار:
021-88683705
سایت اختصاصی:
ltr.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، علامه طباطبایی جنوبی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، ، کدپستی: 1997967556
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/15
مدیر مسئول
عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
داوود اسپرهم
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
زهرا پارساپور
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Parsa Pour
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute,
Specialist: Persian Language and Literature
اسماعیل تاجبخش
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ismaeil Taj Bakhsh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
محمود بشیری
دانشیار
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mahmood Bashiri
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
محمدحسن حسن زاده نیری
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hasan Hasan Zade Neiri
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
حسن ذوالفقاری
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hasan Zolfaghari
Associate Professor, Persian literature group, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
یحیی طالبیان
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
غلامرضا مستعلی پارسا
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Mastali Parsa
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
علیمحمد موذنی
استاد
رشته تخصصی: ادبیات
Ali Mohammad Moazeni
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature
محسن ابوالقاسمی
استاد
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohsen Abol Ghasemi
Professor, University of Tehran
Specialist: Ancient culture and languages
مریم حسینی
استاد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Maryam Hoseini
Professor, University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
کاظم دزفولیان راد
استاد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
حبیب الله عباسی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
حسینعلی قبادی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
سعید قاسمی پرشکوه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Ghasemi Porshokooh
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
پریسا ابراهیمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Parisa Ebrahimi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۰