درباره نشریه
ISSN:
1026-3098
eISSN:
2345-3605
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر صالحی
سردبیر:
دکتر سید تقی اخوان نیاکی
مدیر اجرایی:
پریسا مروتی
تلفن:
021-66005419
021-66164090
دورنگار:
021-66005419
سایت اختصاصی:
scientiairanica.sharif.edu
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دفتر روابط علمی و بین المللی، دفتر مجله ساینتیا ایرانیکا
صندوق پستی:
11155-8639
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/01
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر صالحی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر سید تقی اخوان نیاکی
استاد تمام مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Full Professor, Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
اعضای تحریریه
محمدعلی زلقی گل
محمدعلی زلقی گل

دکتر سید تقی اخوان نیاکی
استاد تمام مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Full Professor, Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر جواد صالحی فدردی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روان شناسی بالینی و سلامت
Javad Salehi Fadardi
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychology, Clinical Psychology and Health
دکتر سینا خراسانی
دکتر سینا خراسانی

دکتر محمدرضا عارف
استاد تمام مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Full Professor, Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر مهدی فردمنش

دانشگاه صنعتی شریف
Mahdi Fard Manesh

Sharif University of Technology
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mahmoud Fotuhi Firuzabad
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Electrical Engineering
دکتر محمد حایری
دکتر محمد حایری

دکتر بابک حسینی خلج
دکتر بابک حسینی خلج

دکتر خشایار مهرانی
دکتر خشایار مهرانی

دکتر معصومه نصیری کناری
دکتر معصومه نصیری کناری

دکتر محمدباقر شمس الهی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Mohammad Bagher Shamsollahi
Professor Department of electrical engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
دکتر سید قاسم میرعمادی
دکتر سید قاسم میرعمادی

دکتر گل آقا
دکتر گل آقا

دکتر فرهاد ارباب

Farhad Arbab
Leiden University, Netherlands
Specialist: Computer Science
دکتر نادر باقرزاده
دکتر نادر باقرزاده

دکتر کیارش بازرگان
استادیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
Kiarash Bazargan
Assistant Professor
Isfahan University of Technology
دکتر دهنه
دکتر دهنه

دکتر محمد قدسی
دکتر محمد قدسی

دکتر سراج الدین کاتبی

دانشگاه شیراز
دکتر ماشاالله ماشینچی
استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: رگرسیون، مجموعه های فازی، منطق
Mashallah Mashinchi
Professor Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Fuzzy sets, Logic, Regression
دکتر پردهان
دکتر پردهان

دکتر ابوالحسن وفایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه
Abolhasan Vafai
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Structure
دکتر عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
دکتر چو
دکتر چو

دکتر دی هاکال
دکتر دی هاکال

دکتر همایون استکانچی
استاد سازه
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه - زلزله
Homayoon Estekanchi
Professor, Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Structures - earthquakes
دکتر ارسلان قهرمانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Arsalan ghahremani
Professor
University of Shirazu
Specialist: geotechnic
دکتر هادی محامد
دکتر هادی محامد

دکتر علی حقانی
دکتر علی حقانی

دکتر محمد کارآموز
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران - هیدرولیک و مهندسی سیستم ها
Mohamad Karamouz
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering - Hydraulics and Systems Engineering
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر محمدتقی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه-زلزله- بتن آرمه- طراحی لرزه ای
Mohammad Taghi Kazemi
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Structural-earthquake-Reinforced Concrete - Seismic Design
دکتر محمد کرمانشاه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: حمل و نقل
Mohammad Kermanshah
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Transportation
دکتر علیرضا خالو
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
Alireza Khaloo
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
دکتر لنسی
دکتر لنسی

دکتر مسعود مفید
دکتر مسعود مفید

دکتر داوود مستوفی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Davood Mostofinejad
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر ام رز
دکتر ام رز

دکتر علی پاک

دکتر حسین پورزاهدی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: حمل و نقل
Hossein Poor Zahedi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Transportation
دکتر فیاض رحیم زاده رفویی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ریاضیات پیش رفته، اندرکنش، سازه، دینامیک سازه ها و کنترل، مهندسی زلزله
Fayaz Rahim Zadeh Rofooei
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Advanced Mathematics, Structural Dynamics and Control, Earthquake Engineerin
دکتر علی اکبر رمضانیان پور
استاد مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی بتنی- سازه و زلزله-مدیریت ساخت
Ali Akbar Ramezanian Pour
Professor مهندسي عمران و محيط زيست
Amirkabir University of Technology
Specialist: Concrete-Structural Engineering & Earthquake-Manage Construction
دکتر حمید سادات منش
دکتر حمید سادات منش

دکتر سابنیس
دکتر سابنیس

دکتر محمدصادق وزیری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Mohammad Sadegh Vaziri
Assistant Professor
Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر مسعود تجریشی
دانشیار فتر مطالعات آب و محیط زیست
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب- هیدرولیک- هیدرولوژی پردازش تصاویر ماهواره ای، مهندسی عمران-محیط زیست
Masoud Tajrishy
Associate Professor Water and Environmental Studies
Sharif University of Technology
Specialist: Quantitative and qualitative management and planning of water resources - Hydraulics - Hydrology processing satellite imagery, Civil Engineering-Environment
دکتر ایوب ترکیان
دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ayob Torkian
Associate Professor Water and Energy Research Center
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering
دکتر ونگ
دکتر ونگ

دکتر یو
دکتر یو

دکتر ضعیمی بن عبد مجید(بخش مهندسی شیمی و شیمی: ) شاهرخی
دکتر ضعیمی بن عبد مجید(بخش مهندسی شیمی و شیمی: ) شاهرخی

دکتر امیر بدخشان
استاد
Amir Badakhshan
Professor University of Calgary, Canada
دکتر رامین بزرگمهری بوذرجمهری
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا احسانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر غلامرضا اعتماد
دکتر غلامرضا اعتماد

دکتر جمشید فتحی کلاجاهی
دکتر جمشید فتحی کلاجاهی

دکتر مسعود فرونچی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
دکتر سیروس قطبی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
دکتر گری
دکتر گری

دکتر محمد جامی الاحمدی

دانشگاه صنعت نفت
Mohammad Jami Alahmadi

Petroleum University of Technology
دکتر ریاض خراط
استاد
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Riaz Kharrat
Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر محمد کاظمینی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Kazemeini

Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر آزاده خیرالعموم
دکتر آزاده خیرالعموم

دکتر اصغر مولایی دهکردی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حمید مدرس

دکتر داریوش مولا
دکتر داریوش مولا

دکتر محمدحسن پنجه شاهی
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hassan Panjeshahi
Full Professor, School of Chemical Engineering
دانشگاه تهران
Specialist: chemical engineering
دکتر محمودرضا پیشوایی
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر رضا روستا آزاد
دکتر رضا روستا آزاد

دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر محمدرضا سعیدی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علم شیمی، شیمی ارگانیک
Mohammad Reza Saidi
Professor Faculty of Chemistry
Sharif University of Technology
Specialist: Chemistry, Organic Chemistry
دکتر مهدی اشرف خراسانی
دکتر مهدی اشرف خراسانی

دکتر داور بقاعی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
Davar Boghaei
Professor chemistry college
Sharif University of Technology
دکتر علی اصغر انصافی
دکتر علی اصغر انصافی

دکتر علیرضا فتاحی
دکتر علیرضا فتاحی

دکتر حبیب فیروزآبادی
دکتر حبیب فیروزآبادی

دکتر سید مهدی گلابی
دکتر سید مهدی گلابی

دکتر جونز ایپکچی
دکتر جونز ایپکچی

دکتر ناصر ایرانپور
دکتر ناصر ایرانپور

دکتر مهدی جلالی هروی
دکتر مهدی جلالی هروی

دکتر شاپور ملک پور
دکتر شاپور ملک پور

دکتر منوچهر ممقانی
دکتر منوچهر ممقانی

دکتر داریوش مهاجر
دکتر داریوش مهاجر

دکتر ابراهیم نوروزیان
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ebrahim Noroozian
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر غلام عباس پارسافر
استاد داشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی
Gholam Abbas Parsafar
Professor chemistry college
Sharif University of Technology
Specialist: Physical Chemistry
دکتر عباسعلی رستمی نسب
استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Rostaminasab
Full Professor, Philosophy of education
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: philosophy of education
دکتر افسانه صفوی
دکتر افسانه صفوی

دکتر عباس ترسلی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی الی فلزی و اسپکتروسکپی فوق دکترا موسباور اسپکتوکپی و فسفازینها
دکتر حسن ظهور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Zohoor
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمدمهدی علیشاهی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Mehdi Ali shahi
Professor
University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمود یعقوبی
استاد حرارت وسیالات، مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Thermo-Fluid, Mechanical Engineering
University of Shirazu
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر اصغر برادران رحیمی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: دینامیک سیالات، انتقال حرارت، ریاضیات کاربردی
Asgar Bradaran Rahimi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Fluid Dynamics, Heat Transfer, Applied Mathematics
دکتر کو اواس
دکتر کو اواس

دکتر سادیک دست
دکتر سادیک دست

دکتر محمدرضا اسلامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، جامدات
Mohammad Reza Eslami
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, solids
دکتر اسماعیل زاده
دکتر اسماعیل زاده

دکتر حمید رضا زاده
دکتر حمید رضا زاده

دکتر سیامک کاظم زاده حنانی
دکتر سیامک کاظم زاده حنانی

دکتر غلامحسین لیاقت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر حمید منصوری
دکتر حمید منصوری

دکتر علی مقداری
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، کنترل و رباتیک
Ali Meghdari
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, کنترل و رباتيک
دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی نوری بروجردی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Nouri Borujerdi
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر گوردون پنوک
دکتر گوردون پنوک

دکتر راوو
دکتر راوو

دکتر فرخ ساسانی
دکتر فرخ ساسانی

Farrokh Sasani

دکتر حسن صیادی
دکتر حسن صیادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک کاربردی
Hassan Sayyadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Applied Mechanics
دکتر محسن شاهین پور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و بیومدیکال
Mohsen Shahin poor
Professor Graduate School of Biomedical Science and Engineering, The University of Maine, Orono, Maine, U.S.A.
Specialist: Mechanical & Biomedical Engineering
دکتر ابراهیم شیرانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Shirani
Professor دانشکده مهندسي مکانيک
Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مصطفی سهراب پور
دکتر مصطفی سهراب پور

دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر گرتار تریگواسون (بخش صنایع) سیدتقی اخوان نیاکی
دکتر گرتار تریگواسون (بخش صنایع) سیدتقی اخوان نیاکی

دکتر بابک عباسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Babak Abbasi
Associate Professor
Specialist: Industrial Engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر عبدالحمید اشراق نیا جهرمی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مطالعه حرکت ، اندازه گیری کار و زمان ، پایایی سیستمها ، بهره وری سیستمها.
دکتر یحیی فتحی
استاد گروه صنایع، دانشگاه North Carolina State University
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی
Yahya Fathi
Professor
Specialist: Applied Mathematics Optimization Tendency
دکتر دیوید گلد زمن
دکتر دیوید گلد زمن

دکتر محمود هوشمند
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: طراحی و تولید با کمک کامپیوتر، طراحی سیستم های تولید اتوماتیک، روش های تولید، شبیه سازی سیستم های تولیدی
Mahmoud Hooshmand
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Computer-aided design and production, design of automatic production systems, production methods, simulation of production systems
دکتر وافلیک ایسکاندر
دکتر وافلیک ایسکاندر

دکتر مجید جریدی
دکتر مجید جریدی

دکتر بهرخ خوشنویس
دکتر بهرخ خوشنویس

دکتر فریدون کیانفر
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: برنامه ریزی ریاضی، کنترل کیفیت، زمانبندی و توالی عملیات ساخت
Fereydoun Kianfar
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Mathematical planning, quality control, scheduling and sequence of manufacturing operations
دکتر کیاوش کیانفر
دکتر کیاوش کیانفر

دکتر لی
دکتر لی

دکتر رسول نورالثنا
دکتر رسول نورالثنا

دکتر ناصر سلماسی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، تئوری توالی عملیات و تحقیق در عملیات
Naser Salmasi
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Transportation planning, operations sequence theory and operations research
دکتر حسن شوندی
استادیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Hassan Shavandi
Assistant Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Arabic literature
دکتر سهیل سیبداری
دکتر سهیل سیبداری

Soheil Sibdari
Associate Professor
دکتر سیدرووزکی
دکتر سیدرووزکی

دکتر علی زواشکیان
دکتر علی زواشکیان

مدیر اجرایی
پریسا مروتی
پریسا مروتی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۹۷