درباره نشریه
ISSN:
1026-3098
eISSN:
2345-3605
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
بهار 1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر صالحی
سردبیر:
دکتر مسعود قدسیان
سردبیر:
دکتر سیدتقی اخوان نیاکی
مدیر اجرایی:
پریسا مروتی
تلفن:
021-66005419
021-66164090
دورنگار:
021-66005419
021-66164090
سایت اختصاصی:
scientiairanica.sharif.edu
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دفتر روابط علمی و بین المللی، دفتر مجله ساینتیا ایرانیکا
صندوق پستی:
11155-8639
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/23
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر صالحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Salehi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر مسعود قدسیان
دکتر مسعود قدسیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولیک
Masood Ghodsyan
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Hydro Engineering
دکتر سیدتقی اخوان نیاکی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
هیات تحریریه
محمدعلی زلقی گل
محمدعلی زلقی گل
دکتر سیدتقی اخوان نیاکی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر سینا خراسانی
دکتر سینا خراسانی
دکتر محمدرضا عارف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر مهدی فردمنش
دانشگاه صنعتی شریف
Mahdi Fard Manesh
Sharif University of Technology
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mahmoud Fotuhi Firuzabad
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Electrical Engineering
پروفسور محمد حایری
پروفسور محمد حایری
پروفسور بابک حسینی خلج
پروفسور بابک حسینی خلج
دکتر خشایار مهرانی
دکتر خشایار مهرانی
پروفسور معصومه نصیری کناری
پروفسور معصومه نصیری کناری
دکتر محمدباقر شمس الهی
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Mohammad Bagher Shamsollahi
Professor, Department of electrical engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
پروفسور سیدقاسم میرعمادی
پروفسور سیدقاسم میرعمادی
پروفسور گل آقا
پروفسور گل آقا
پروفسور فرهاد ارباب
پروفسور فرهاد ارباب
دکتر نادر باقرزاده
دکتر نادر باقرزاده
دکتر کیارش بازرگان
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
Kiarash Bazargan
Assistant Professor, Isfahan University of Technology
پروفسور دهنه
پروفسور دهنه
پروفسور محمد قدسی
پروفسور محمد قدسی
دکتر سراج الدین کاتبی
دانشگاه شیراز
دکتر ماشاالله ماشینچی
استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مجموعه های فازی، منطق، رگرسیون
Mashallah Mashinchi
Professor, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Fuzzy sets, Logic, Regression
پروفسور پردهان
پروفسور پردهان
دکتر ابوالحسن وفایی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه
Abolhasan Vafai
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Structure
دکتر عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
پروفسور چو
پروفسور چو
پروفسور دی هاکال
پروفسور دی هاکال
دکتر همایون استکانچی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه - زلزله
Homayoon E.Estekanchi
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Structures - earthquakes
دکتر ارسلان قهرمانی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژئوتکنیک
Arsalan ghahremani
Professor, University of Shirazu
Specialist: geotechnic
دکتر هادی محامد
دکتر هادی محامد
پروفسور علی حقانی
پروفسور علی حقانی
دکتر محمد کارآموز
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران - هیدرولیک و مهندسی سیستم ها
Mohamad Karamouz
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering - Hydraulics and Systems Engineering
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر محمدتقی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه-زلزله- بتن آرمه- طراحی لرزه ای
Mohammad Taghi Kazemi
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Structural-earthquake-Reinforced Concrete - Seismic Design
دکتر محمد کرمانشاه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: حمل و نقل
Mohammad Kermanshah
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Transportation
دکتر علیرضا خالو
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
Alireza Khaloo
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
پروفسور لنسی
پروفسور لنسی
پروفسور مسعود مفید
پروفسور مسعود مفید
دکتر داوود مستوفی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Davood Mostofinejad
Professor, Faculty of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
پروفسور ام رز
پروفسور ام رز
دکتر علی پاک
دکتر علی پاک
دکتر حسین پورزاهدی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: حمل و نقل
Hossein Poor Zahedi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Transportation
دکتر فیاض رحیم زاده رفویی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: دینامیک سازه ها و کنترل_مهندسی زلزله- سازه- اندرکنش- ریاضیات پیش رفته
Fayaz Rahim Zadeh Rofooei
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Structural Dynamics and Control-Earthquake Engineering-Structural-Interaction-Advanced Mathematics
دکتر علی اکبر رمضانیان پور
استاد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی بتنی- سازه و زلزله-مدیریت ساخت
Ali Akbar Ramezanian Pour
Professor, مهندسي عمران و محيط زيست, Amirkabir University of Technology
Specialist: Concrete-Structural Engineering & Earthquake-Manage Construction
پروفسور حمید سادات منش
پروفسور حمید سادات منش
پروفسور سابنیس
پروفسور سابنیس
دکتر محمدصادق وزیری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Mohammad Sadegh Vaziri
Assistant Professor, Sabzevar University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر مسعود تجریشی
دانشیار فتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب- هیدرولیک- هیدرولوژی پردازش تصاویر ماهواره ای، مهندسی عمران-محیط زیست
Masoud Tajrishy
Associate Professor, Water and Environmental Studies, Sharif University of Technology
Specialist: Quantitative and qualitative management and planning of water resources - Hydraulics - Hydrology processing satellite imagery, Civil Engineering-Environment
دکتر ایوب ترکیان
دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Ayob Torkian
Associate Professor, Water and Energy Research Center, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering
دکتر ونگ
دکتر ونگ
پروفسور یو
پروفسور یو
پروفسور ضعیمی بن عبد مجید(بخش مهندسی شیمی و شیمی: ) شاهرخی
پروفسور ضعیمی بن عبد مجید(بخش مهندسی شیمی و شیمی: ) شاهرخی
دکتر امیر بدخشان
استاد
Amir Badakhshan
Professor, University of Calgary, Canada,
دکتر رامین بزرگمهری بوذرجمهری
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا احسانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
پروفسور غلامرضا اعتماد
پروفسور غلامرضا اعتماد
پروفسور جمشید فتحی کلاجاهی
پروفسور جمشید فتحی کلاجاهی
پروفسور مسعود فرونچی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
پروفسور سیروس قطبی
پروفسور سیروس قطبی
پروفسور گری
پروفسور گری
دکتر محمد جامی الاحمدی
دانشگاه صنعت نفت
Mohammad Jami Alahmadi
Petroleum University of Technology
دکتر ریاض خراط
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Riaz Kharrat
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر محمد کاظمینی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Kazemeini
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر آزاده خیرالعموم
دکتر آزاده خیرالعموم
دکتر اصغر مولایی دهکردی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
پروفسور حمید مدرس
پروفسور حمید مدرس
پروفسور داریوش مولا
پروفسور داریوش مولا
دکتر محمدحسن پنجه شاهی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hasan Panjehshahi
Professor, School of Chemical Engineering, University of Tehran
Specialist: chemical engineering
دکتر محمودرضا پیشوایی
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
پروفسور رضا روستا آزاد
پروفسور رضا روستا آزاد
دکتر سیدعباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor, Department of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر محمدرضا سعیدی
استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علم شیمی، شیمی ارگانیک
Mohammad Reza Saidi
Professor, Faculty of Chemistry, Sharif University of Technology
Specialist: Chemistry, Organic Chemistry
پروفسور مهدی اشرف خراسانی
پروفسور مهدی اشرف خراسانی
دکتر داور بقاعی
استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
Davar Boghaei
Professor, chemistry college, Sharif University of Technology
پروفسور علی اصغر انصافی
پروفسور علی اصغر انصافی
دکتر علیرضا فتاحی
دکتر علیرضا فتاحی
دکتر حبیب فیروزآبادی
دکتر حبیب فیروزآبادی
پروفسور سیدمهدی گلابی
پروفسور سیدمهدی گلابی
پروفسور جونز ایپکچی
پروفسور جونز ایپکچی
دکتر ناصر ایرانپور
دکتر ناصر ایرانپور
دکتر مهدی جلالی هروی
دکتر مهدی جلالی هروی
پروفسور شاپور ملک پور
پروفسور شاپور ملک پور
پروفسور منوچهر ممقانی
پروفسور منوچهر ممقانی
پروفسور داریوش مهاجر
پروفسور داریوش مهاجر
دکتر ابراهیم نوروزیان
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ebrahim Noroozian
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر غلام عباس پارسافر
استاد داشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی
Gholam Abbas Parsafar
Professor, chemistry college, Sharif University of Technology
Specialist: Physical Chemistry
دکتر عباسعلی رستمی نسب
دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Abbas Ali Rostaminasab
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
پروفسور افسانه صفوی
پروفسور افسانه صفوی
دکتر عباس ترسلی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی الی فلزی و اسپکتروسکپی فوق دکترا موسباور اسپکتوکپی و فسفازینها
دکتر حسن ظهور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Zohoor
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمدمهدی علیشاهی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Mehdi Ali shahi
Professor, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمود یعقوبی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
دکتر اصغر برادران رحیمی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: دینامیک سیالات، انتقال حرارت، ریاضیات کاربردی
Asgar Bradaran Rahimi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Fluid Dynamics, Heat Transfer, Applied Mathematics
پروفسور کو اواس
پروفسور کو اواس
پروفسور سادیک دست
پروفسور سادیک دست
دکتر محمدرضا اسلامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، جامدات
Mohammad Reza Eslami
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, solids
دکتر اسماعیل زاده
دکتر اسماعیل زاده
پروفسور حمید رضا زاده
پروفسور حمید رضا زاده
پروفسور سیامک کاظم زاده حنانی
پروفسور سیامک کاظم زاده حنانی
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
پروفسور حمید منصوری
پروفسور حمید منصوری
دکتر علی مقداری
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، کنترل و رباتیک
Ali Meghdari
Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, کنترل و رباتيک
دکتر سیدمحمدرضا مدرس رضوی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی نوری بروجردی
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Nouri Borujerdi
Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
پروفسور گوردون پنوک
پروفسور گوردون پنوک
پروفسور راوو
پروفسور راوو
دکتر فرخ ساسانی
دکتر فرخ ساسانی
Farrokh Sasani
دکتر حسن صیادی
دکتر حسن صیادی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک کاربردی
Hassan Sayyadi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Applied Mechanics
دکتر محسن شاهین پور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و بیومدیکال
Mohsen Shahin poor
Professor, Graduate School of Biomedical Science and Engineering, The University of Maine, Orono, Maine, U.S.A.,
Specialist: Mechanical & Biomedical Engineering
دکتر ابراهیم شیرانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Shirani
Professor, دانشکده مهندسي مکانيک, Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
پروفسور مصطفی سهراب پور
پروفسور مصطفی سهراب پور
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
پروفسور گرتار تریگواسون (بخش صنایع) سیدتقی اخوان نیاکی
پروفسور گرتار تریگواسون (بخش صنایع) سیدتقی اخوان نیاکی
دکتر بابک عباسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Babak Abbasi
Associate Professor,
Specialist: Industrial Engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering and Systems, Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر عبدالحمید اشراق نیا جهرمی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مطالعه حرکت ، اندازه گیری کار و زمان ، پایایی سیستمها ، بهره وری سیستمها.
دکتر یحیی فتحی
استاد گروه صنایع، دانشگاه North Carolina State University
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی
Yahya Fathi
Professor,
Specialist: Applied Mathematics Optimization Tendency
پروفسور دیوید گلد زمن
پروفسور دیوید گلد زمن
دکتر محمود هوشمند
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: طراحی و تولید با کمک کامپیوتر، طراحی سیستم های تولید اتوماتیک، روش های تولید، شبیه سازی سیستم های تولیدی
Mahmoud Hooshmand
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Computer-aided design and production, design of automatic production systems, production methods, simulation of production systems
پروفسور وافلیک ایسکاندر
پروفسور وافلیک ایسکاندر
پروفسور مجید جریدی
پروفسور مجید جریدی
دکتر بهرخ خوشنویس
دکتر بهرخ خوشنویس
دکتر فریدون کیانفر
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: برنامه ریزی ریاضی، کنترل کیفیت، زمانبندی و توالی عملیات ساخت
Fereydoun Kianfar
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Mathematical planning, quality control, scheduling and sequence of manufacturing operations
دکتر کیاوش کیانفر
دکتر کیاوش کیانفر
پروفسور لی
پروفسور لی
پروفسور رسول نورالثنا
پروفسور رسول نورالثنا
دکتر ناصر سلماسی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، تئوری توالی عملیات و تحقیق در عملیات
Naser Salmasi
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Transportation planning, operations sequence theory and operations research
دکتر حسن شوندی
استادیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Hassan Shavandi
Assistant Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Arabic literature
دکتر سهیل سیبداری
دکتر سهیل سیبداری
Soheil Sibdari
Associate Professor,
پروفسور سیدرووزکی
پروفسور سیدرووزکی
دکتر علی زواشکیان
دکتر علی زواشکیان
مدیر اجرایی
پریسا مروتی
پریسا مروتی
بخش برق و کامپیوتر
هیات تحریریه
دکتر جواد صالحی فدردی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روان شناسی بالینی و سلامت
Javad Salehi Fadardi
Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychology, Clinical Psychology and Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰۸