درباره نشریه
ISSN:
1735-0999
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1375
صاحب امتیاز:
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
مدیر مسئول:
دکتر محمد ذبیحی
سردبیر:
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
مدیرداخلی:
فاطمه پورمحمد
کارشناس:
شیلا زرندار
تلفن:
021-44246250
021-44246251
021-44246252
دورنگار:
021-44246250
سایت اختصاصی:
jut.samt.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بعد از یادگار امام، روبروی پمپ گاز، سازمان مطالعه و تدوین
صندوق پستی:
6381-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
سردبیر
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
دانشیار مرکز تحقیقات سمت
رشته تخصصی: زبان شناسی
Zahra Abolhassani Chimeh
Associate Professor of Research Center
Specialist: Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر صغری ابراهیمی قوام
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی
Soqra Ebrahimi Qavam

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology, General Psychology
دکتر شهلا رقیب دوست
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی (عصب شناسی و روانشناسی زبان)
Shahla Raghibdoost
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics, Linguistics (Neurology and Psychology of Language)
دکتر مهدی زارع بهرام آبادی
دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
رشته تخصصی: مشاوره
Mahdi Zare Bahramabadi
Associate Professor of Research and Development Institute of Humanities
Specialist: Advice
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli

Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
دکتر فلیسیتاس مکگیل کریست
مدیر بخش و متخصص پژوهش رسانه در موسسه گئورگ اکرت
Felicitas Macgilchrist

دکتر اکهارت فاکس

Eckhardt Fuchs

دکتر محمد آرمند
دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
رشته تخصصی: علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی)
Mohammad Armand
Associate Professor of Research and Development Institute of Humanities
Specialist: Educational Sciences (Educational Technology)
دکتر ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر ملیحه صابری نجف آبادی
دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Malihe Saberi Najafabadi
Associate Professor of Research and Development Institute of Humanities
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholam Hoseinzadeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر عباسعلی گایینی
استاد دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Abass Ali Gaeeni
Professor Faculty of Physical Education
University of Tehran
Specialist: Sport physiology
مدیرداخلی
فاطمه پورمحمد
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Fatemeh Pourmohammad
Masters
Specialist: Business Management
کارشناس
شیلا زرندار

رشته تخصصی: روان شناسی
Shila Zarnadar

Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۴