درباره نشریه
ISSN:
1735-0999
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1375
صاحب امتیاز:
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
مدیر مسئول:
دکتر محمد ذبیحی
سردبیر:
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
مدیرداخلی:
صدف خلیجیان
کارشناس:
زهرا فداکار
تلفن:
021-44246250
021-44246251
021-44246252
دورنگار:
021-44246250
سایت اختصاصی:
jut.samt.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بعد از یادگار امام، روبروی پمپ گاز، سازمان مطالعه و تدوین
صندوق پستی:
6381-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
سردبیر
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
دانشیار زبانشناسی
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
Zahra Abolhassani Chimeh
Associate Professor, Research & Development
اعضای تحریریه
دکتر شهلا رقیب دوست
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی (عصب شناسی و روانشناسی زبان)
Shahla Raghibdoost
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics, Linguistics (Neurology and Psychology of Language)
دکتر مهدی زارع بهرام آبادی
دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
رشته تخصصی: مشاوره
Mahdi Zare Bahramabadi
Associate Professor of Research and Development Institute of Humanities
Specialist: Advice
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli
Professor, Department of Library and Information Sciences
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
دکتر فلیسیتاس مکگیل کریست
مدیر بخش و متخصص پژوهش رسانه در موسسه گئورگ اکرت
Felicitas Macgilchrist

دکتر علیرضا محسنی تبریزی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Ali Reza Mohseni Tabrizi
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Sociology
دکتر اسماعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد, مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaiei Abounoori
Professor, Department of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
دکتر محمود بی جن خان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه زبان شناسی
Mahmood M.Bijankhan
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر حسینعلی کوهستانی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رفتار سازمانی
Hosein Ali Kouhestani
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: organizational behavior
دکتر محمد آرمند
دانشیار علوم تربیتی
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
Mohammad Armand
Associate Professor, education
دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر ملیحه صابری نجف آبادی
دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Malihe Saberi Najafabadi
Associate Professor of Research and Development Institute of Humanities
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر عباسعلی گائینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
Abassali Gaeini
Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
مدیرداخلی
صدف خلیجیان

Khalijian Sadaf

کارشناس
زهرا فداکار

Zahra Fadakar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۶