درباره نشریه
ISSN:
2538-5097
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی آیندگان
مدیر مسئول:
دکتر سید اسماعیل نجفی
سردبیر:
علیرضا امیرتیموری
مدیر اجرایی:
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر اجرایی:
دکتر جواد پورقاسم
مدیرداخلی:
دکتر علی سرورخواه
تلفن:
011-54310429
011-54310428
سایت اختصاصی:
www.journal-dmor.ir
نشانی:
تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهیدان دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
دورنگار:
011-54288856
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/30
مدیر مسئول
دکتر سید اسماعیل نجفی
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Esmaeil Najafi
Department of Industrial Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Decision analysis, Production Planning, Data Envelopment Analysis
سردبیر
علیرضا امیرتیموری

Alireza Amirteimoori

اعضای تحریریه
دکتر حسن صالحی فتح آبادی
استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر.
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات، برنامه ریزی تولید
Hassan Salehi Fath Abadi
Professor, School of Mathematics Statistic and Computer Science
University of Tehran
Specialist: Applied Mathematics, Operations Research, Production Planning , Network Flows
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Isa Nakhai Kamal Abadi
Professor Faculty of Engineering
University of Kurdistan
Specialist: industrial engineering
محمدرضا پیغامی
دانشکده ریاضی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Peyghami
Department of Applied Mathematics
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Applied Mathematics
دکتر مازیار صلاحی
استاد دانشکده ریاضی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Maziar Salahi
Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: applied mathematics, Operations Research, Mathematical Programming
حسن میش مست نهی
گروه ریاضی،دانشکده ریاضی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Hassan Mishmast Nehi
Faculty of Mathematics,
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Applied Mathematics
دکتر محمد فلاح
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Fallah
Department of Industrial Engineering
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر عبدالله هادی وینچه
واحد خوراسگان اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Abdullah Hadi Vencheh
Department of Mathematics,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر سید هادی ناصری
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Seyed Hadi Naseri
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر بهروز علیزاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: بهینه سازی، تحقیق در عملیات و بهینه سازی
Behrooz Alizadeh
Associate Professor
Sahand University of Technology
Specialist: Optimization, Operations Research and Optimization
علی دنیوی
دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ali Doniavi
Department of Industrial Engineering,
University of Urmia
Specialist: Industrial Engineering
دکتر جواد بهنامیان
دانشیار مهندسی صنایع
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Javad Behnamian
Associate Professor, Industrial Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
فردین احمدی زر
دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Fardin Ahmadizar
Department of Industrial Engineering,
University of Kurdistan
Specialist: Industrial Engineering
ناعمه زرین پور
دانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Naeme Zarrinpoor
Department of Industrial Engineering
University of Shirazu
Specialist: Industrial Engineering
دکتر علی حسین زاده کاشان
دانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی و اجتماعی
Ali Husseinzadeh Kashan
Department of Industrial and Systems Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering, Economic and Social Systems
محمدرضا تقی زاده یزدی
دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و مدیریت تولید و عملیات
Mohammadreza Taghizadehyazdi
Associate Professor, Industrial Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering and Production & Operations Management
هادی مختاری

دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hadi Mokhtari

University of Kashan
Specialist: Industrial Engineering
دکتر محمدرضا صافی
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر،
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Safi

Semnan University
Specialist: Operation Research
محمدرضا مظفری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Mozaffari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر فرید علیزاده
دانشیار
رشته تخصصی: یاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Farid Alizadeh
Associate Professor
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر هاشم صابری نجفی
گروه ریاضی کاربردی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عددی ، راه حل های عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی ، مدل سازی عددی اقیانوس ها
Hashem Saberi Najafi
Department of Applied Mathematics
University of Guilan
Specialist: Numerical Analysis, Numerical Solutions of Ordinary and Partial Differential Equations, Numerical Modeling of the Oceans
دکتر سهراب کردرستمی
استاد واحد لاهیجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Sohrab Kordrostami
Professor Lahijan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
Mansour Nik Khah Bahrami
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
دکتر توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied mathematics
محسن شفیعی نیک آبادی

Praveen Goyal

شکوفه بنی هاشمی

دکتر حامد نوذری
استادیار گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: اینترنت اشیا، مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر فناوریهای دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین، بازاریابی دیجیتال، تجارت الکترونیک
Hamed Nozari
Assistant Professor, Department of Industrial Engineering
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
ملیحه نیک سیرت

دکتر میثم کاویانی

Meysam Kaviani

دکتر عرفان بابایی تیرکلایی

Erfan Babaee Tirkolaee

مهدی اجلی

دکتر پژمان پیکانی

Pejman Peykani

دکتر سید علیرضا داودی

Alireza Davoodi

علیرضا امیرتیموری

Alireza Amirteimoori

دکتر علی ابراهیم نژاد
دانشیار واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Ali Ebrahim Nejad
Associate Professor Qaemshahr Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
سید مجتبی سجادی
دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyed Mojtaba Sajadi
Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
مدیر اجرایی
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
دکتر جواد پورقاسم

مدیرداخلی
دکتر علی سرورخواه
استادیار گروه مدیریت
Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.
رشته تخصصی: رویکردهای ساختاردهی به مساله - تصمیم گیری چندشاخصه - مجموعه های فازی
Ali Sorourkhah
Assistant Professor, Department of Management
Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.
Specialist: Problem Structuring Methods - Multi-Attribute Decision-Making - Fuzzy Sets
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۱