درباره نشریه
ISSN:
2538-5097
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مدیر مسئول:
دکتر سید اسماعیل نجفی
سردبیر:
علیرضا امیرتیموری
مدیر اجرایی:
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیرداخلی:
دکتر جواد پورقاسم
تلفن:
011-54310429
سایت اختصاصی:
www.journal-dmor.ir
نشانی:
تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهیدان دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/14
مدیر مسئول
دکتر سید اسماعیل نجفی
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Esmaeil Najafi
Department of Industrial Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Decision analysis, Production Planning, Data Envelopment Analysis
سردبیر
علیرضا امیرتیموری

Alireza Amirteimoori

اعضای تحریریه
دکتر حسن صالحی فتح آبادی
استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر.
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات، برنامه ریزی تولید
Hassan Salehi Fath Abadi
Professor, School of Mathematics Statistic and Computer Science
University of Tehran
Specialist: Applied Mathematics, Operations Research, Production Planning , Network Flows
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Isa Nakhai Kamal Abadi
Professor Faculty of Engineering
University of Kurdistan
Specialist: industrial engineering
محمدرضا پیغامی
دانشکده ریاضی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Peyghami
Department of Applied Mathematics
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Applied Mathematics
دکتر مازیار صلاحی
استاد دانشکده ریاضی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Maziar Salahi
Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: applied mathematics, Operations Research, Mathematical Programming
حسن میش مست نهی
گروه ریاضی،دانشکده ریاضی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Hassan Mishmast Nehi
Faculty of Mathematics,
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Applied Mathematics
دکتر محمد فلاح
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Fallah
Department of Industrial Engineering
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر سید اسماعیل نجفی
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Esmaeil Najafi
Department of Industrial Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Decision analysis, Production Planning, Data Envelopment Analysis
دکتر عبدالله هادی وینچه
واحد خوراسگان اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Abdullah Hadi Vencheh
Department of Mathematics,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر سید هادی ناصری
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Seyed Hadi Naseri
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر بهروز علیزاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: بهینه سازی، تحقیق در عملیات و بهینه سازی
Behrooz Alizadeh
Associate Professor
Sahand University of Technology
Specialist: Optimization, Operations Research and Optimization
علی دنیوی
دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ali Doniavi
Department of Industrial Engineering,
University of Urmia
Specialist: Industrial Engineering
دکتر جواد بهنامیان
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Javad Behnamian
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
فردین احمدی زر
دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Fardin Ahmadizar
Department of Industrial Engineering,
University of Kurdistan
Specialist: Industrial Engineering
هاشم عمرانی
دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hashem Omrani
Faculty of Industrial Engineering
University of Urmia
Specialist: Industrial Engineering
علیرضا شهرکی
دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Alireza Shahraki
Department of Industrial Engineering,
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Industrial Engineering
دکتر بهروز خیرفام
گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Behrouz Kheirfam
Department of Applied Mathematics,
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Applied Mathematics
ناعمه زرین پور
دانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Naeme Zarrinpoor
Department of Industrial Engineering
University of Shirazu
Specialist: Industrial Engineering
دکتر علی حسین زاده کاشان
دانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی و اجتماعی
Ali Husseinzadeh Kashan
Department of Industrial and Systems Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering, Economic and Social Systems
محمدرضا تقی زاده یزدی
دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و مدیریت تولید و عملیات
Mohammadreza Taghizadehyazdi
Associate Professor, Industrial Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering and Production & Operations Management
هادی مختاری

دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hadi Mokhtari

University of Kashan
Specialist: Industrial Engineering
دکتر محمدرضا صافی
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر،
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Safi

Semnan University
Specialist: Operation Research
دکتر اشکان حافظ الکتب
واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ashkan Hafezalkotob
Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering
نوید صاحب جمع نیا

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Navid Sahebjamnia

University of Mazandaran
Specialist: Industrial Engineering
محمدرضا مظفری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Mozaffari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Akbar Alam Tabriz
Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Faerhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Department of Mathematics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
علیرضا امیرتیموری

Alireza Amirteimoori

دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
فریماه مخاطب رفیعی
دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Farimah Mokhatab Rafiei
department of industrial engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: industrial engineering
دکتر علی ابراهیم نژاد
دانشیار واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Ali Ebrahim Nejad
Associate Professor Qaemshahr Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
سید مجتبی سجادی
دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyed Mojtaba Sajadi
Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
مدیر اجرایی
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
مدیرداخلی
دکتر جواد پورقاسم

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۰