درباره نشریه
ISSN:
1021-6870
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
شرکت انتشارات سروش
مدیر مسئول:
ابراهیم شمشیری
سردبیر:
علی گنج کریمی
مدیر اجرایی:
مهناز ویژه رضایی
تلفن:
021-88302528
021-88302529
دورنگار:
021-88302528
021-88302529
سایت اختصاصی:
www.soroushpublishingco.ir
نشانی:
تهران، تقاطع خیابان استاد مطهری و شهید مفتح، انتشارات سروش، ، کدپستی: 1588874611
سامانه پیام کوتاه:
30005356
صندوق پستی:
1163-15875
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88300767
اشتراک:
تلفن:
021-88302528
021-88302529
دورنگار:
021-88310608
پست الکترونیک:
aflatoon.khonyagar@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۰