درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
مدیر مسئول:
دکتر محمد وجگانی
سردبیر:
دکتر حوریه سلیمان جاهی
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن:
021-88020916
دورنگار:
021-88020916
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/archives
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب، کوچه شهید دانش ثانی، پلاک 15 طبقه دوم، ، کدپستی: 1413914184
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29
مدیر مسئول
دکتر محمد وجگانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Vojgani
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر حوریه سلیمان جاهی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hoorieh Soleimanjahi
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Virology
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا ایراجیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی
Gholam Reza Irajian
Professor Faculty of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology
دکتر معصومه نویدی نیا
استادیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masoumeh Navidinia
Assistant Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر شریف مراغی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: انگل شناسی
Sharif Maraghi
Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر سید محمد اکرمی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Seyyed Mohammad Akrami
Assistant Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر محمد انصاری
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Ansari
Associate Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر کیهان اشرفی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keyhan Ashrafi
Associate Professor School of Medicine
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر عبدالکریم شیخی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: ایمنی شناسی پزشکی
Abdolkarim Sheikhi
Professor School of Medicine
Specialist: Medical Immunology
دکتر فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر حوریه سلیمان جاهی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hoorieh Soleimanjahi
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Virology
ویراستار انگلیسی
دکتر سلاله امامقلی پور
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Solaleh Emamgholipour
Assistant Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر مریم فاضلی
دکتر مریم فاضلی
استادیار انستیتو پاستور
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Maryam Fazeli
Assistant Professor at Pasteur Institute
Specialist: Medical Virology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷