درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1351
صاحب امتیاز:
سید محمدکاظم مرتضوی یزدی
مدیر مسئول:
سید محمدکاظم مرتضوی یزدی
سردبیر:
سید محمدکاظم مرتضوی یزدی
مدیرداخلی:
سیامک مرتضوی
ویراستار فارسی:
شبنم حمیدی
روابط عمومی:
مهرانگیز امیدوار
مسئول اشتراک:
شبنم حمیدی
تلفن:
021-88429478
سایت اختصاصی:
www.shatrandj.com
کانال تلگرام:
chessmagazine
نشانی:
تهران، خیابان قدس، پلاک 3
صندوق پستی:
895-13145
اشتراک:
تلفن:
021-88429478
دورنگار:
021-88429478
پست الکترونیک:
mahnameshatrandj@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۰