درباره نشریه
ISSN:
1735-7012
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1385
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
سردبیر:
دکتر زهره پارسایکتا
مدیر اجرایی:
دکتر افسانه صدوقی اصل
مدیر اجرایی:
دکتر شهرزاد پاشایی پور
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.ijnr.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه پژوهش پرستاری
صندوق پستی:
398-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/14
مدیر مسئول
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
سردبیر
دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor Department of Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر هادی رنجبر
دکتر هادی رنجبر
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor Department of Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر وحید زمان زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری و مامایی
Vahid Zamanzadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر ژیلا عابدسعیدی
استاد دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jila Abedsaeedi
Professor School of Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر عاطفه قنبری خانقاه
دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Atefeh Ghanbari
Associate Professor Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor Department of Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر رخشنده محمدی
دکتر رخشنده محمدی
دانشیار دانشکده پرستاری مامایی
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر مرضیه معطری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Marzieh Moattari
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
مدیر اجرایی
دکتر افسانه صدوقی اصل
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Afsaneh Sadooghi Asl
Assistant Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر شهرزاد پاشایی پور
دکتر شهرزاد پاشایی پور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۶۰