درباره نشریه
ISSN:
2588-5316
eISSN:
2588-5324
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
سردبیر:
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
مدیر اجرایی:
مهندس جعفر گودرزی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا شریف
تلفن:
021-82883517
دورنگار:
021-82884931
سایت اختصاصی:
arcpe.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 511
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/15
مدیر مسئول
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehdi Razzaghi Kashani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
سردبیر
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، شیمی-طراحی فرآیند
Mohammadreza Omidkhah Nasrin
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Chemistry-process design
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد موسوی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Mohammad Moosavi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering
شهریار عصفوری
دانشیار
دانشگاه خلیج فارس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
حمید زیلویی
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
دکتر فرامرز افشار طارمی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پوشش پلیمری
Faramarz Afshar Taromi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Coatings Engineering
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، شیمی-طراحی فرآیند
Mohammadreza Omidkhah Nasrin
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Chemistry-process design
دکتر بابک بنکدارپور
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Babak Bonakdarpour
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, chemical engineering
دکتر احمدرضا بهرامیان
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Ahmad Reza Bahramian
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر وحید تقی خانی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Vahid Taghi khani
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر علی حق طلب
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Hagh Talab
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehdi Razzaghi Kashani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر مهدی رفیع زاده
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر
Mehdi Rafi Zadeh
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: chemical engineering, Polymer engineering
دکتر محمدحسین نویدفامیلی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mohammad Hosein Navid Famili
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر محمد کاظمینی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Kazemeini

Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر مهرداد کوکبی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehrdad Kokabi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر نوید مستوفی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Navid Mostofi
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
Specialist: chemical engineering
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
مدیر اجرایی
مهندس جعفر گودرزی
مهندس جعفر گودرزی

مدیرداخلی
دکتر علیرضا شریف
دکتر علیرضا شریف

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۸