درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1371
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
مدیر مسئول:
محمدحسن مشکوری
سردبیر:
علی رهنما
مدیر اجرایی:
علی رهنما
تلفن:
021-22214018
دورنگار:
021-22214018
نشانی:
تهران، خیابان کامرانیه جنوبی، کوچه پیروز، شماره 2، ، کدپستی: 1937951183
صندوق پستی:
188-16315
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۰