درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
مهندس تقی رحیمیان مشهدی
مدیر مسئول:
مهندس تقی رحیمیان مشهدی
سردبیر:
مهندس احسان کارآمد
تلفن:
021-88518265
دورنگار:
021-88518265
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید دکتر قندی غربی، پلاک 75 ، واحد 1
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88518266
تاریخ به‌روزآوری: 1397/01/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۰