درباره نشریه
ISSN:
1735-8701
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی ماه 1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی) (پژوهشکده قرآن و عترت)
مدیر مسئول:
دکتر محمد شریفانی
سردبیر:
دکتر محسن قاسم پور راوندی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/qhs
نشانی:
تهران، خیابان اسکندری، خیابان فرصت شیرازی، ساختمان ستادی 2، پلاک 136، طبقه 3، پژوهشکده قرآن و عترت.
صندوق پستی:
737-38135
تلفن:
021-66571198
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/18
مدیر مسئول
دکتر محمد شریفانی

Mohammad Sharifani

سردبیر
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا آرام
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: تفسیر تدبری-تاویلی و ساختار شناسی سوره ها
Mohammad Reza Aram
Associate Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر احمد پاکتچی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ahmad Pakatchi
Associate Professor, Quran and Hadith Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سهیلا پیروزفر

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Soheyla Piroozfar

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر احمد حسنی رنجبر

Ahmad Hasani Ranjbar

دکتر محمد شریفانی

Mohammad Sharifani

دکتر عبدالمجید طالب تاش
دانشیار علوم قرآن و حدیث
موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdolmajid Talebtash
Associate Professor, Quran and Hadith Sciences
Fatemiyeh Institute Of Higher Education
دکتر سید کاظم طباطبایی پور

Seyed Kazem Tabatabaei Pour

دکتر سید بابک فرزانه
استاد واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Seyed Babak Farzaneh
Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic literature
دکتر محمود کریمی بنادکوکی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mahmoud Karimi Bonad Kooki
Associate Professor, Quran and Hadith Department
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ابراهیم کلانتری
استاد انقلاب اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Professor, maaref eslami
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر مهدی مطیع
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
Mahdi Motia
Associate Professor, department of Quran and hadith of university of Isfahan
University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۸