درباره نشریه
ISSN:
1735-8701
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
دی ماه 1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی) (معاونت دانشجویی فرهنگی، پژوهشکده قرآن و عترت)
مدیر مسئول:
دکتر عبدالمجید طالب تاش
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
مدیر اجرایی:
اخلاص عباسیان راد
مدیرداخلی:
دکتر احمد خانی
تلفن:
021-47914260
021-47914253
021-47914270
دورنگار:
021-47914260
021-47914253
021-47914270
سایت اختصاصی:
jsm.journals.iau.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان فرهیختگان، طبقۀ دوم، پژوهشکدۀ قرآن و عترت
صندوق پستی:
737-38135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/15

این نشریه تا شماره 59 با نام نشریه صحیفه مبین منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر عبدالمجید طالب تاش
استادیار پژوهشکده قرآن و عترت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdolmajid Talebtash
Assistant professor
Karaj Branch, Islamic Azad University
سردبیر
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Associate Professor Faculty of Islamic Education and Thought
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر آذرتاش آذرنوش
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Azar Tash Azar Noosh
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر علی اصغر باستانی

دکتر علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر عباس مصلایی پوریزدی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Musallaipour Yazdi
Associate Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستارفارسی
دکتر حامد خانی
دکتر حامد خانی

مدیر اجرایی
اخلاص عباسیان راد
اخلاص عباسیان راد

مدیرداخلی
دکتر احمد خانی
دکتر احمد خانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳