درباره نشریه
ISSN:
1560-5221
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر رسول حجی
سردبیر:
هما عاطف یکتا
مدیر اجرایی:
کوروش جمشیدی
ویراستار فارسی:
رضا کاردر رستمی
روابط عمومی:
منصور شکاریان
روابط عمومی:
محمدحسین خورشیدنام
روابط عمومی:
عادل امین منصور
سایت اختصاصی:
www.sanayemag.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، دفتر مجله
صندوق پستی:
1146-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1392/10/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۰