درباره نشریه
ISSN:
1563-0633
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر ماه 1375
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
مدیر مسئول:
مهندس سعید حافظی
سردبیر:
سید عبدالرزاق تفرشی حسینی
مدیر اجرایی:
فوزیه حسین نیا
ویراستار فارسی:
امیرحسین منصورفر
ویراستار فارسی:
سید محمدعلی حمیدی
صفحه آرا:
سارا زارع پور
تلفن:
021-44787917
سایت اختصاصی:
www.iranrubbermag.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، جنب پژوهشکده هواشناسی، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، ، کدپستی: 1497716365
دورنگار:
021-44787913
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/29
مدیر مسئول
مهندس سعید حافظی
مهندس سعید حافظی

سردبیر
سید عبدالرزاق تفرشی حسینی
سید عبدالرزاق تفرشی حسینی

اعضای تحریریه
دکتر محمد کرابی
دانشیار
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
دکتر علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: شيمي پليمر
دکتر حسین مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پلیمر
Hosein Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: polymer
دکتر ناصر پرهیزگار
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Naser Parhizgar
Associate Professor, Departmen of Electrical Engineering
Shiraz Branch, Islamic Azad University
دکتر قاسم نادری
دانشیار پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Ghasem Naderi
Associate Professor Polymer Research Iran Petrochemicals
Specialist: Polymer engineering
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
رشته تخصصی: شیمی آلی
Saeed Taghvaei Ganjali
Managing director of rubber engineering and research company
Specialist: Organic Chemistry, Rubber Chemistry, Macrocyclic synthesis
دکتر اعظم جلالی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Azam Jalali
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر میر حمیدرضا قریشی
استاد پژوهشکده فرآیند, گروه لاستیک
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mir Hamid Reza Ghoreishy
Professor, Processing Department, Rubber Group
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: chemical engineering
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehdi Razzaghi Kashani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر اسکندر ستوده
مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد
رشته تخصصی: تکنولوژی پلیمر
Eskandar Sotoodeh
Managing Director of Yazd Rubber Complex
Specialist: Polymer technology
ویراستار فارسی
امیرحسین منصورفر
امیرحسین منصورفر

سید محمدعلی حمیدی
سید محمدعلی حمیدی

مدیر اجرایی
فوزیه حسین نیا
فوزیه حسین نیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸۲