درباره نشریه
ISSN:
1563-0633
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر ماه 1375
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
مدیر مسئول:
دکتر ناصر پرهیزگار
سردبیر:
دکتر محمد کرابی
مدیر اجرایی:
سپیده صوفی نیارکی
صفحه آرا:
سپیده صوفی نیارکی
تلفن:
021-44787917
021-44787905
دورنگار:
021-44787917
021-44787905
سایت اختصاصی:
www.iranrubbermag.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، جنب پژوهشکده هواشناسی، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، ، کدپستی: 1497716365
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/27
مدیر مسئول
دکتر ناصر پرهیزگار
دکتر ناصر پرهیزگار

سردبیر
دکتر محمد کرابی
دانشیار
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
اعضای تحریریه
دکتر رضا درخشنده حقیقی
دکتر رضا درخشنده حقیقی

اعظم جلالی آرانی
اعظم جلالی آرانی

دکتر نادر قاسمی
دکتر نادر قاسمی

دکتر محمد کرابی
دانشیار
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
دکتر علیرضا مهدویان
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر
Ali Reza Mahdavian
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: شيمي پليمر
دکتر حسین مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پلیمر
Hosein Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: polymer
دکتر غلامرضا بخشنده
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی و تکنولوژی پلیمر
Gholam Reza Bakhshandeh
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Chemistry and polymer technology
دکتر اعظم جلالی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Azam Jalali
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر میر حمیدرضا قریشی
استاد پژوهشکده فرآیند, گروه لاستیک
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mir Hamid Reza Ghoreishy
Professor, Processing Department, Rubber Group
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: chemical engineering
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehdi Razzaghi Kashani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر اسکندر ستوده
مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد
رشته تخصصی: تکنولوژی پلیمر
Eskandar Sotoodeh
Managing Director of Yazd Rubber Complex
Specialist: Polymer technology
دکتر علی عباسیان
استادیار مهندسی پلیمر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی بسپار
Ali Abbasian
Assistant Professor, Polymer Engneering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Polymer Eng
دکتر علیرضا عظیمی نانوایی

رشته تخصصی: تکنولوژی پلیمر
Ali Reza Azimi Nan Vaee

Specialist: Polymer technology
صفحه آرا
سپیده صوفی نیارکی

رشته تخصصی: شیمی
مدیر اجرایی
سپیده صوفی نیارکی

رشته تخصصی: شیمی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳۸