درباره نشریه
ISSN:
1563-0633
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
مهر ماه 1375
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
مدیر مسئول:
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
سردبیر:
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
جانشین سردبیر:
دکتر آرش مرادزادگان
مدیر اجرایی:
نسرین باقری زاده ابیانه
صفحه آرا:
زهرا رحیمی ریسه
مسئول اشتراک:
زهرا رحیمی ریسه
تلفن:
021-44787917
021-44787905
دورنگار:
021-44787917
021-44787905
سایت اختصاصی:
www.iranrubbermag.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، جنب پژوهشکده هواشناسی، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، ، کدپستی: 1497716365
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/16
مدیر مسئول
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
رشته تخصصی: شیمی آلی
Saeed Taghvaei Ganjali
Managing director of rubber engineering and research company
Specialist: Organic Chemistry, Rubber Chemistry, Macrocyclic synthesis
جانشین سردبیر
دکتر آرش مرادزادگان

رشته تخصصی: شیمی سوپرا مولکول،سنتز پلیمر،کتالیستو نانو مواد
Arash Morad Zadegan

سردبیر
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
رشته تخصصی: شیمی آلی
Saeed Taghvaei Ganjali
Managing director of rubber engineering and research company
Specialist: Organic Chemistry, Rubber Chemistry, Macrocyclic synthesis
اعضای تحریریه
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
رشته تخصصی: شیمی آلی
Saeed Taghvaei Ganjali
Managing director of rubber engineering and research company
Specialist: Organic Chemistry, Rubber Chemistry, Macrocyclic synthesis
دکتر غلامرضا بخشنده
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی و تکنولوژی پلیمر
Gholam Reza Bakhshandeh
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Chemistry and polymer technology
دکتر اعظم جلالی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Azam Jalali
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر میرحمیدرضا قریشی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mir Hamid Reza Ghoreishy
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: chemical engineering
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehdi Razzaghi Kashani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر اسکندر ستوده
مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد
رشته تخصصی: تکنولوژی پلیمر
Eskandar Sotoodeh
Managing Director of Yazd Rubber Complex
Specialist: Polymer technology
دکتر علی عباسیان
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پلیمر
Ali Abbasian
Assistant Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: polymer
دکتر علیرضا عظیمی نانوایی

رشته تخصصی: تکنولوژی پلیمر
Ali Reza Azimi Nan Vaee

Specialist: Polymer technology
ویراستارفارسی
نسرین باقری زاده ابیانه

Nasrin Bagheri Zadeh Abyaneh

صفحه آرا
زهرا رحیمی ریسه
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: شیمی آلی
Zahra Rahimi Riseh
Masters
Specialist: Organic Chemistry
مدیر اجرایی
نسرین باقری زاده ابیانه

Nasrin Bagheri Zadeh Abyaneh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰۰