درباره نشریه
ISSN:
2008-3866
eISSN:
2008-3874
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
پائیز 1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
سردبیر:
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
مدیر اجرایی:
دکتر بیژن ملائکه نیکویی
مدیر اجرایی:
دکتر علی روح بخش
سایت اختصاصی:
ijbms.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، بلوار وکیل آباد، مجتمع دانشگاهی، دانشکده داروسازی
صندوق پستی:
91775-1365
تلفن:
051-38763846 ، داخلی: 412
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/01
مدیر مسئول
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروبیولوژی دارویی
Bibi Sedigheh Fazli Bazzaz
Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: microbiology, Pharmaceutical Microbiology
سردبیر
دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروبیولوژی دارویی
Bibi Sedigheh Fazli Bazzaz
Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: microbiology, Pharmaceutical Microbiology
هیات تحریریه
دکتر لیلا اعرابی
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: نانو تکنولوژی دارویی
Arabi Leila
School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Nanotechnology
دکتر محمدرضا عباس زادگان
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Abbas Zadegan
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
LEE Chuen Neng
Professor,
Specialist: Surgery, Engineering
Robert A Eisen Berg
Specialist: Immunology
دکتر حسین حسین زاده
دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hosein Hoseinzadeh
Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology Pharmacodynamy,
Specialist: Pharmacologist
Zeliha Selam oglu
Specialist: Biology
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر علی بازارباشی
رشته تخصصی: انکولوژی-هماتولوژی
Ali Bazarbachi
Specialist: Oncology-Hematology
دکتر جواد بهروان
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، داروسازی
Javad Behravan
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology, Pharmacology
دکتر محمدحسین بسک آبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی، فیزیولوژی بالینی
Mohammad Hossein Boskabady
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology, Clinical Physiology
دکتر علیرضا فاضل
استاد گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکتری تخصصی / علوم تشریحی، آناتومی
Ali Reza Fazel
Professor, Anatomical Department, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. / Anatomical Sciences, anatomy
Gordon Ferns
Professor,
Specialist: Medical Education and Metabolic Medicine
دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor,
Specialist: Neurophysiology
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
دکتر بیژن ملائکه نیکویی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دارویی، فناوری نانو دارویی
Bizhan Malaekeh Nikouei
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics, Pharmaceutical Nanotechnology
دکتر رضا مشکانی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Reza Mesh Kani
Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر احمد منبتی
گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Ahmad Monabati
Department of Pathology, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor,
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
دکتر عباسعلی امیدی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Abbas Ali Omidi
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر محمد رمضانی
استاد گروه بیوتکنولوژی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، Pharmacognosy و بیوتکنولوژی
Mohammad Ramezani
Professor, Department of Pharmaceutical Biotechnology, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology, Pharmacogenosy and Biotechnology
دکتر فاطمه صادقی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دارویی
Fatemeh Sadeghi
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر شکیب حسن موسوی
رشته تخصصی: پزشکی تنفسی
Shakeeb Hasan Moosavi
Specialist: Respiratory Medicine
دکتر جعفر سلیمانی راد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آناتومی
Jafar Soleimanirad
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
مدیر اجرایی
دکتر بیژن ملائکه نیکویی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دارویی، فناوری نانو دارویی
Bizhan Malaekeh Nikouei
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics, Pharmaceutical Nanotechnology
دکتر علی روح بخش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فارماکودینامیک و سم شناسی
Ali Rooh Bakhsh
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacodynamics & Toxicology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۶۱