درباره نشریه
ISSN:
1023-5922
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
مدیر مسئول:
دکتر سیدحسین یحیوی
سردبیر:
دکتر سیدحسین یحیوی
مدیر اجرایی:
افسانه امینیان
تلفن:
021-22618551
دورنگار:
021-22618551
سایت اختصاصی:
www.iau-tmuj.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید خاقانی، خیابان عطاری مقدم، بن بست کارخانه رنگ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران
صندوق پستی:
1495-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06
مدیر مسئول
دکتر سیدحسین یحیوی
دکتر سیدحسین یحیوی
استاد گروه بیهوشی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Hossein Yahyavi
Professor, Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر سیدحسین یحیوی
دکتر سیدحسین یحیوی
استاد گروه بیهوشی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Hossein Yahyavi
Professor, Central Office, Islamic Azad University
هیات تحریریه
دکتر محمدکاظم پریور
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین جانور، زیست شناسی سلولی تکوینی
Mohammad Kazem Parivar
Professor, science and research Branch, Kharazmi University
Specialist: Animal devopmental biology, Developmental cell biology
دکتر شهلا چایچیان
دانشیار گروه زنان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Shahla Chaichian
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Fahimeh Ramezani Tehrani
Professor, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر مهرانگیز زنگنه
دانشیار گروه عفونی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mehrangiz Zanganeh
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
دکتر سیدداور سیادت
استاد انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات میکروبیولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyyed Davar Siadat
Professor of Pasteur Institute of Iran, Microbiology Research Center,
Specialist: biotechnology
دکتر سیدمحمدمسعود شوشتریان
استاد گروه فیزیک پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیوفیزیک بالینی
Seyed Mohammad Masoud Shoushtarian
Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Biophysics
دکتر حامد شفارودی
دکتر حامد شفارودی
دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: داروشناسی
Hamed Shafaroodi
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Pharmacology
دکتر محبوبه صفوی
استادیار دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahboubeh Safavi
Assistant Professor, Central Office, Islamic Azad University
دکتر صنمبر صدیقی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sanambar Sadighi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد فیروزان
دانشیار
دکتر ابوالفضل مهدی زاده
استاد گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران
Abolfazl Mehdizadehkashi
Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر سیده مریم وحدت شریعت پناهی
دکتر سیده مریم وحدت شریعت پناهی
دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyedeh Maryam Vahdat Shariatpanahi
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
دکتر سیدحسین یحیوی
دکتر سیدحسین یحیوی
استاد گروه بیهوشی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Hossein Yahyavi
Professor, Central Office, Islamic Azad University
ویراستارفارسی
دکتر حمید محقق شلمانی
پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hamid Mohaghegh Shalmani
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
افسانه امینیان
افسانه امینیان
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۴