درباره نشریه
ISSN:
1023-5922
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین یحیوی
سردبیر:
دکتر سید حسین یحیوی
مدیر اجرایی:
افسانه امینیان
ویراستار فارسی:
دکتر حمید محقق شلمانی
تلفن:
021-22618551
دورنگار:
021-22618551
سایت اختصاصی:
www.iau-tmuj.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید خاقانی، خیابان عطاری مقدم، بن بست کارخانه رنگ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران
صندوق پستی:
1495-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/12
مدیر مسئول
دکتر سید حسین یحیوی
دکتر سید حسین یحیوی
استاد گروه بیهوشی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Hossein Yahyavi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر سید حسین یحیوی
دکتر سید حسین یحیوی
استاد گروه بیهوشی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Hossein Yahyavi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر شهلا چایچیان
دانشیار گروه زنان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Shahla Chaichian
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مهرانگیز زنگنه
دانشیار گروه عفونی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mehrangiz Zanganeh
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید داور سیادت
استاد انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات میکروبیولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyyed Davar Siadat
Professor of Pasteur Institute of Iran Microbiology Research Center
Specialist: biotechnology
دکتر سید محمدمسعود شوشتریان
استاد گروه فیزیک پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیوفیزیک بالینی
Seyed Mohammad Masoud Shoushtarian
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Biophysics
دکتر حامد شفارودی
دکتر حامد شفارودی
دانشیار گروه فارماکولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: داروشناسی
Hamed Shafaroodi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Pharmacology
دکتر محبوبه صفوی
استادیار دانشکده پرستاری ومامایی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahboubeh Safavi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر ابوالفضل مهدی زاده
استاد مرکز تحقیقات آندومتریوز
Endometriosis research center Iran Medical University Tehran Iran
Abolfazl Mehdizadehkashi
Professor, Ob Gyn
Endometriosis research center Iran Medical University Tehran Iran
دکتر سیده مریم وحدت شریعت پناهی
دکتر سیده مریم وحدت شریعت پناهی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyedeh Maryam Vahdat Shariatpanahi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید حسین یحیوی
دکتر سید حسین یحیوی
استاد گروه بیهوشی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Hossein Yahyavi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار فارسی
دکتر حمید محقق شلمانی
پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hamid Mohaghegh Shalmani
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
افسانه امینیان
افسانه امینیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۱