درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1354
وضعیت انتشار:
تفکیک شده
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی زالی
سردبیر:
دکتر محمدرضا بی همتا
تلفن:
026-2221482
دورنگار:
026-2221482
سایت اختصاصی:
jijas.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دفتر مجله علوم کشاورزی ایران
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1390/11/28
مدیر مسئول
عباسعلی زالی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Abbas Ali Zali
Professor, University of Tehran
Specialist: Genetics
سردبیر
محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor, Agricultural Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۴