درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1354
وضعیت انتشار:
از سال سی و نهم به هفت مجله با نام های «مهندسی بیوسیستم»، «تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران»، «علوم گیاهان زراعی ایران»،«علوم باغبانی ایران»،«علوم دامی ایران»، «دانش گیاهپزشکی» و «تحقیقات آب و خاک ایران» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی زالی
سردبیر:
دکتر محمدرضا بی همتا
سایت اختصاصی:
jijas.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دفتر مجله علوم کشاورزی ایران
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1390/11/28
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی زالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Abbas Ali Zali
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetics
سردبیر
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۴