درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1372
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این مجله از سال 87 متوقف و پس از آن به چهار مجله مجزا به نام های آب و خاک، علوم باغبانی، حفاظت گیاهان و اقتصاد و توسعه کشاورزی تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
نشانی:
مشهد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، دفتر مجله
صندوق پستی:
1163-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1388/09/22
مدیر مسئول
رضا ولی زاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱