درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1374
وضعیت انتشار:
انتشار نامنظم
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شریف
مدیر مسئول:
دکتر داوود رشتچیان
سردبیر:
محمدرضا تدینی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد اصغری
روابط عمومی:
اتابک روغنی
تلفن:
021-66166440
دورنگار:
021-66166440
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دفتر مجله فرآیند،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۷